Brak ZUS - Z 15 pozbawia prawa do zasiłku opiekuńczego

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 14-07-2015 r.

Formularz ZUS Z-15 umożliwia ustalenie prawa do zasiłku opiekuńczego. Jego brak w dokumentach pracodawcy pozbawia możliwości wypłaty pracownikowi tego zasiłku z tytułu opieki nad chorym dzieckiem.

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje ubezpieczonemu (w tym przypadku ojcu) zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat. Zaświadczenie na formularzu ZUS ZLA określa tożsamość dziecka (imię i nazwisko), które wymaga opieki, oraz potwierdza chorobę dziecka. Należy jednak pamiętać, że zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku; nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

Ponadto zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad zdrowym dzieckiem do 8 lat i chorym dzieckiem w wieku do 14 lat. Może przysługiwać także z powodu konieczności sprawowania opieki nad innymi niż dzieci członkami rodziny (np. rodzicami). Okres 60 dni jest jednak nieprzekraczalny niezależnie od liczby członków rodziny uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki.

Dokumenty do wypłaty zasiłku na 8-letnie dziecko

W przypadku gdy dziecko ma 8 lat, wymagane jest oświadczenie, że ojciec jest jedyną osobą, która może zapewnić dziecku opiekę w trakcie jego choroby. Płatnik zasiłku musi również wiedzieć, czy nie został jeszcze wykorzystany pełny 60-dniowy okres zasiłkowy z tytułu opieki nad tym dzieckiem, innym dzieckiem zamieszkującym w tym samym gospodarstwie domowym, czy też nad innym chorym członkiem rodziny. Dowodem zawierającym potrzebne informacje i stanowiącym podstawę przyznania oraz wypłaty zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie składane na druku ZUS Z-15. W tym oświadczeniu ubezpieczony poświadcza swoim podpisem, że w domu nie ma żadnej innej osoby, która mogłaby zająć się chorym dzieckiem, oraz informuje o wykorzystanych dniach okresu zasiłkowego, np. przez matkę dziecka.

Brak oświadczenia na druku ZUS Z-15 uniemożliwia ustalenie prawa do zasiłku i w konsekwencji uniemożliwia jego wypłatę.

Wypłata zasiłku opiekuńczego po uzupełnieniu dokumentacji

Jeśli pracownik nie złożył oświadczenia na formularzu ZUS Z-15, dopiero po uzupełnieniu wymaganej dokumentacji otrzyma zasiłek. Niewypłacenie zasiłku w najbliższym terminie wypłaty nie oznacza utraty prawa do tego zasiłku.

Roszczenie o wypłatę zasiłku opiekuńczego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje. Jeżeli niezgłoszenie roszczenia o wypłatę zasiłku nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia. Jeżeli natomiast niewypłacenie zasiłku w całości lub w części było następstwem błędu płatnika składek albo ZUS, roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 3 lat.

Magdalena Jędrzejewska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37557 )
Array ( [docId] => 37557 )

Array ( [docId] => 37557 )