Jak skontrolować e-ZLA?

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 19-10-2016 r.

Wprowadzenie zaświadczenia lekarskiego w formie elektronicznej spowodowało konieczność wprowadzenia nowych zasad dotyczących jego dostarczania płatnikowi zasiłków. Płatnicy składek, którzy rozliczają się z ZUS w formie elektronicznej, mają obowiązek założenia na swoim profilu informacyjnym PUE ZUS miejsca, na które zaświadczenia lekarskie e-ZLA będą im przekazywane. Lekarz wystawia zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej i przekazuje je do ZUS, a ZUS udostępnia to zaświadczenie płatnikowi składek. Ubezpieczony nie ma zatem dostępu do wystawionego w tej formie zaświadczenia i jakiejkolwiek możliwości ingerowania w jego treść, a zatem także jego sfałszowania.

Przypominamy, że począwszy od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady dotyczące wystawiania przez upoważnionych lekarzy zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy w formie dokumentu elektronicznego. Sposób wystawienia zaświadczenia lekarskiego w formie elektronicznej  określa art. 55 ust. 1 i 2 (forma elektroniczna) oraz art. 55a ust. 6 ustawy  chorobowej.

Wystawiane wyłącznie w tej formie dokumenty mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. W okresie przejściowym, od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r., zaświadczenia te mogą być wystawiane również według zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2016 r., tj. na formularzach ZUS ZLA.

Sfałszowanie zwolnienia postępowanie jest nadal możliwe, w przypadku gdy zaświadczenie lekarskie zostanie wystawione w formie dotychczasowej, tj. na druku ZUS ZLA. Na przykład w celu wydłużenia okresu niezdolności do pracy określonego przez lekarza leczącego na okres od 4 do 13 lipca 2016 r. ubezpieczony „poprawił” ostatnią cyfrę „3” na „8”, co wskazuje na niezdolność do pracy orzeczoną na okres do 18 zamiast do 13 lipca. Jeżeli zatem do płatnika składek wpłynie zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA, w którym występują jakiekolwiek zmiany polegające na skreśleniu i poprawieniu albo tylko poprawieniu jego treści, zwłaszcza dotyczące okresu niezdolności do pracy, których nie potwierdził podpisem i parafą lekarz wystawiający zaświadczenie, należy przystąpić do ustalenia faktycznej treści tego zaświadczenia.

W tym celu płatnik składek powinien pisemnie skontaktować się z lekarzem wystawiającym, aby potwierdzić treść pierwotnie wystawionego zaświadczenia, którego kopia znajduje się w dokumentacji leczniczej pacjenta (ubezpieczonego). Lekarz leczący może w takim przypadku potwierdzić dokonanie zmian w treści zaświadczenia lekarskiego i poinformować, że nie zaakceptował ich swoim podpisem i pieczątką, ale potwierdza ich dokonanie. Zaświadczenie lekarskie może wówczas stanowić podstawę do ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty. Jeżeli natomiast z informacji lekarza wystawiającego zaświadczenie wynika, że nie dokonywał on zmian w jego treści, oznacza, że zrobił to ubezpieczony. To zaś kwalifikuje ten dokument jako sfałszowany. Na podstawie takiego zaświadczenia nie można ustalić prawa do zasiłku i dokonać jego wypłaty za cały okres orzeczonej niezdolności do pracy wskazanej w tym zaświadczeniu. Dodatkowo płatnik zasiłku powinien poinformować odpowiednie organy (policję, prokuraturę) o fałszowaniu dokumentów.

Lekarz wystawiający zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA może dokonać w nim zmian polegających na poprawieniu danych zawartych w treści zwolnienia i zaakceptować je swoim podpisem (parafą) i pieczątką. Tylko takie potwierdzone zmiany w  mogą być uznane przez płatnika zasiłku za dokonane w sposób prawidłowy.

Trzeba przypomnieć, że obowiązkiem płatnika składek zobowiązanego do wypłaty zasiłków jest również kontrola formalna zaświadczenia lekarskiego (e-ZLA/ZUS ZLA) polegająca na sprawdzeniu, czy lekarz wydał je zgodnie z zasadami dotyczącymi orzekania o czasowej niezdolności do pracy, np. czy zostało wydane na okres nieprzekraczający 3 dni wstecz albo na okres do 4 dni w przód. Zasady te określa szczegółowo rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim. Zaświadczenie lekarskie wystawione niezgodnie z zasadami określonymi w tym rozporządzeniu nie stanowi podstawy do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku za cały okres orzeczonej w nim niezdolności do pracy z powodu choroby lub opieki. W razie wątpliwości, czy zaświadczenie zostało wystawione w prawidłowy sposób, tj. zgodnie z zasadami określonymi w powołanym rozporządzeniu, płatnik składek powinien skontaktować się z terenową jednostką organizacyjną ZUS (oddział, inspektorat).

Maria Kowalska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Tagi: zus zla

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39622 )
Array ( [docId] => 39622 )