Prawo do zasiłku po wygaśnięciu umowy o pracę na zastępstwo

Kategoria: Świadczenia ZUS
Autor: Piotr Szulczewski
Data: 08-09-2014 r.

Wygaśnięcie umowy o pracę na zastępstwo nie w każdym przypadku oznacza brak prawa do świadczeń z tytułu choroby. Świadczenia mogą przysługiwać pracownikowi także po wygaśnięciu tej umowy, w tych przypadkach, w których zgodnie z ustawą chorobową przysługują one za okres po ustaniu ubezpieczenia chorobowego.

Zasiłek chorobowy przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego:

  1. jeżeli niezdolność do pracy powstała w okresie tego ubezpieczenia i trwa nieprzerwanie po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego,
  2. gdy niezdolność do pracy powstanie po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego i trwa nieprzerwanie co najmniej 30 dni.

W przypadku choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby (w ZUS ZLA oznaczona jest kodem „E”), prawo do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia przysługuje, jeżeli niezdolność do pracy powstanie nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego i trwa co najmniej 30 dni.

Zasady te mają odpowiednie zastosowanie w przypadku zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową przysługującego po ustaniu ubezpieczenia wypadkowego.

A zatem, jeżeli umowa o pracę na zastępstwo wygaśnie w okresie pobierania przez pracownika świadczeń z tytułu choroby albo zachoruje on po ustaniu tej umowy o pracę w przypadkach określonych ustawą chorobową, pracownikowi będzie przysługiwał zasiłek chorobowy za okres przypadający po wygaśnięciu umowy, o ile nie wystąpią okoliczności wymienione w art. 13 ustawy chorobowej.

Zgodnie z art. 13 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa chorobowa) ustawy chorobowej zasiłek chorobowy za okres po ustaniu ubezpieczenia chorobowego nie przysługuje, jeżeli osoba niezdolna do pracy:

  • ma: ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • kontynuuje lub podjęła działalność zarobkową, która stanowi tytuł do objęcia ubezpieczeniem chorobowym, obowiązkowym lub dobrowolnym, albo zapewnia prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby, np. zapewnia prawo do uposażenia, stypendium sportowego itp.,
  • podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników,
  • nie nabyła prawa do zasiłku chorobowego ze względu na brak okresu wyczekiwania,
  • jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • wyczerpie w okresie zatrudnienia pełny 182-dniowy albo 270-dniowy okres pobierania zasiłku chorobowego.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu także za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego albo ubezpieczenia wypadkowego, o ile nie zaistnieją okoliczności wykluczające prawo do tego świadczenia. Są to okoliczności wymienione w art. 13 ustawy chorobowej, te same, z powodu których nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia. Jeżeli te okoliczności nie występują, pracownik, którego umowa o pracę na zastępstwo uległa rozwiązaniu w okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, ma prawo do tego świadczenia za okres po ustaniu tej umowy.

Pracownik, którego umowa o pracę na zastępstwo uległa wygaśnięciu w okresie pobierania przez niego zasiłku chorobowego, może ubiegać się po wyczerpaniu okresu zasiłkowego o świadczenie rehabilitacyjne. Jeżeli lekarz orzecznik ZUS orzeknie o potrzebie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego, świadczenie to będzie pracownikowi przysługiwało, mimo że umowa o pracę na zastępstwo dawno wygasła.

O świadczenie rehabilitacyjne może także ubiegać się pracownik, który zachorował po ustaniu umowy o pracę na zastępstwo i z tego tytułu miał prawo do zasiłku chorobowego przez pełny okres zasiłkowy. Jeżeli lekarz orzecznik ZUS uzna, że jego stan zdrowia uzasadnia przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego, będzie mu wypłacane świadczenie rehabilitacyjne przez okres ustalony przez lekarza orzecznika.   

Elżbieta Więckowska-Meisner, specjalista w zakresie świadczeń krótkoterminowych 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35657 )
Array ( [docId] => 35657 )