Przy urlopie wychowawczym w trakcie miesiąca zmniejsza się podstawę wymiaru składek

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 12-11-2013 r.

Urlop wychowawczy stanowi odrębny od stosunku pracy tytuł do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Osoba, której został udzielony taki urlop, w dalszym ciągu jest pracownikiem, ale podlega ubezpieczeniom nie jako pracownik, ale jako osoba na urlopie wychowawczym.

Zgłoszenia do ubezpieczeń osób przebywających na urlopach wychowawczych pracodawca dokonuje, wykazując ubezpieczonego w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczeń 12 11 xx. Pracodawca musi wykazywać za osobę, której udzielił urlopu wychowawczego, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz zdrowotne, jeżeli osoba ta spełnia warunki do podlegania tym ubezpieczeniom, a więc nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz nie ma innych tytułów do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i zdrowotnego. Na ubezpieczonym (osobie przebywającej na urlopie wychowawczym) spoczywa obowiązek informowania płatnika o każdej zmianie swojej sytuacji ubezpieczeniowej.

Przykład: firma wykazuje należne składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym. Za lipiec składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zostały naliczone za nią od podstawy 1.600 zł, mimo że osoba ta poinformowała nas telefonicznie, iż od 16 do 31 lipca wykonywała pracę na podstawie umowy zlecenia. W korygującym imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA za lipiec z kodem 12 11 xx płatnik powinien wykazać zmniejszoną proporcjonalnie podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Podstawa wymiaru wyniesie 774,19 zł (1.600 zł : 31 – liczba dni lipca × 15 – liczba dni podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym). Składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna być naliczona od 520 zł. Pracodawca powinien także przekazać w trybie korekty imienny raport miesięczny ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 11 xx, gdzie czas od 16 do 31 lipca 2013 r. wykaże jako okres przerwy w opłacaniu składek z tytułu urlopu wychowawczego, wpisując kod przerwy – 350, oraz deklarację rozliczeniową ZUS DRA.

 

Podstawa wymiaru


Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (zmiana podstawy wymiaru następuje co 3 miesiące). Tak ustalona podstawa wymiaru nie może być jednak wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone zatrudnionemu za okres 12 miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy. Jeśli dana osoba była zatrudniona w ramach pełnego etatu, podstawa wymiaru składek nie może być niższa od kwoty aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia.

Proporcjonalne zmniejszenie


Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych stosuje się zasadę jej proporcjonalnego zmniejszania. Dotyczy to miesiąca, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie lub ustanie obowiązkowych ubezpieczeń z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, a ubezpieczenia trwały tylko przez jego część. W takim przypadku kwotę podstawy wymiaru składek (czyli 60% przeciętnego wynagrodzenia lub wynagrodzenie osoby przebywającej na urlopie wychowawczym, gdy jest niższe od 60% przeciętnego wynagrodzenia) zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca, a następnie mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom.

Podstawa ulega więc proporcjonalnemu zmniejszeniu zarówno za miesiąc, w którym rozpoczął się lub zakończył urlop wychowawczy, jak i za miesiąc, w którym tylko przez część miesiąca osoba przebywająca na urlopie wychowawczym spełniała warunki do podlegania ubezpieczeniom.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32950 )
Array ( [docId] => 32950 )