Zasiłki 2014 – kluczowa jest liczba ubezpieczonych 30 listopada

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 04-11-2013 r.

Ustalając liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego na 30 listopada, płatnik składek powinien uwzględnić osoby, za które opłaca obowiązkowo składkę na ubezpieczenie jak i te, które przystąpiły do tego ubezpieczenia dobrowolnie. Płatnik składek, który na 30 listopada zgłasza do ubezpieczenia nie więcej niż 20 ubezpieczonych, nie będzie płatnikiem zasiłków w 2014 r.

Prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ustalają oraz świadczenia te wypłacają płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Zobowiązani są do wypłaty zasiłków przysługujących wszystkim swoim ubezpieczonym, zarówno pracownikom, jak i innym ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu, a więc np. zleceniobiorcom, osobom z nimi współpracującym, osobom wykonującym pracę nakładczą, za okres niezdolności do pracy przypadający w czasie trwania ubezpieczenia.

Podmioty te ustalają i wypłacają również zasiłki z ubezpieczenia wypadkowego (tj. zasiłek chorobowy, wyrównawczy oraz świadczenie rehabilitacyjne). O tym, kto będzie płatnikiem świadczeń chorobowych w całym kolejnym roku kalendarzowym, decyduje liczba osób zgłoszonych przez płatnika składek do ubezpieczenia chorobowego na 30 listopada br. Jeżeli płatnik składek zgłasza na 30 listopada do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych, to w kolejnym roku kalendarzowym nie wypłaca już zasiłków. Wtedy płatnikiem jest ZUS. Z kolei, gdy płatnik składek na 30 listopada nie zgłaszał nikogo do ubezpieczenia chorobowego, liczbę ubezpieczonych ustala się na pierwszy miesiąc, w którym dokonał takiego zgłoszenia. Zmiana liczby ubezpieczonych, zmniejszenie lub zwiększenie, w okresie po 30 listopada nie powoduje zmiany płatnika zasiłków.

Bez względu na liczbę osób zgłaszanych przez płatnika składek do ubezpieczenia chorobowego ZUS zawsze wypłaca zasiłki ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym, ubezpieczonym będącym duchownymi, osobom uprawnionym do zasiłków po ustaniu ubezpieczenia, ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.

Ustalając liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego na 30 listopada danego roku, płatnik składek powinien uwzględnić zarówno osoby, za które opłaca obowiązkowo składkę na ubezpieczenie chorobowe, jak i te, które przystąpiły do tego ubezpieczenia dobrowolnie.

Oznacza to, że w liczbie tych ubezpieczonych płatnik składek zobowiązany jest uwzględnić:

  • pracowników (w tym również pracowników młodocianych – uczniów),
  • osoby wykonujące pracę nakładczą podlegające ubezpieczeniu chorobowemu,
  • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, a także osoby z nimi współpracujące, podlegające ubezpieczeniu chorobowemu,
  • osoby prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące, podlegające ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie. Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych na 30 listopada danego roku płatnik składek jest z kolei zobowiązany pominąć osoby przebywające przez cały miesiąc np. na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym. Osoby te nie podlegają bowiem w tych okresach ubezpieczeniu chorobowemu .

Przykład:

Płatnik składek na dzień 30 listopada 2012 r. zgłosił do ubezpieczenia chorobowego 21 ubezpieczonych: 18 pracowników oraz 3 osoby wykonujące umowę zlecenia, podlegające ubezpieczeniu chorobowemu. W związku z tym, w 2013 roku jest zobowiązany do wypłaty zasiłków swoim ubezpieczonym. Mimo że liczba ubezpieczonych uległa zmniejszeniu, ponieważ z dniem 31 grudnia 2012 r. wygasły 2 umowy zlecenia, a jednej z pracownic od 1 lipca 2013 r. udzielony został urlop bezpłatny, pracodawca wypłaca zasiłki do końca 2013 roku. Jeżeli okaże się, że w dniu 30 listopada 2013 r. płatnik składek ma tylko 18 osób objętych ubezpieczeniem chorobowym: 17 pracowników i 1 osobę wykonującą umowę zlecenia, podlegającą ubezpieczeniu chorobowemu, to od 1 stycznia 2014 r. nie będzie uprawniony do wypłaty zasiłków swoim ubezpieczonym. Zasiłki przysługujące ubezpieczonym w 2014 roku będzie wypłacał ZUS.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32946 )
Array ( [docId] => 32946 )