Świadczenia ZUS pobrane nienależnie zwraca świadczeniobiorca

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 08-03-2013 r.

Płatnik, który stwierdzi, że nastąpiło pobranie nienależnego świadczenia (np. zasiłku opiekuńczego), niezwłocznie zawiadamia o tym właściwy oddział ZUS. Ten po zbadaniu sprawy wyda w tej sprawie decyzję.

Właściwym do rozpatrywania spraw związanych z ustalaniem, czy świadczenie zostało pobrane nienależnie jest oddział ZUS, na terenie którego znajduje się siedziba płatnika składek.

Świadczeniami nienależnie pobranymi są:

  • świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty w całości lub w części, jeżeli ubezpieczony pobierający świadczenie był pouczony o braku prawa do ich pobierania (np. gdy pracodawca wypłacił zasiłek opiekuńczy, mimo że pracownik we wniosku o zasiłek opiekuńczy podał, że w okresie sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku powyżej 2 lat jest inny członek rodziny mogący zapewnić dziecku opiekę),
  • świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie nieprawdziwych danych lub fałszywych dokumentów przekazanych przez ubezpieczonego albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia przez ubezpieczonego (pracownika) w błąd płatnika składek wypłacającego świadczenia (np. gdy pracownik ubiegający się o zasiłek opiekuńczy zataił informację o pobieraniu zasiłku opiekuńczego przez małżonka).

Jeżeli wypłacone świadczenie zostało pobrane przez ubezpieczonego nienależnie, a równocześnie ubezpieczony poinformował pracodawcę o okolicznościach skutkujących brakiem prawa do tego świadczenia, to oddział ZUS będzie dochodził jego zwrotu bezpośrednio od ubezpieczonego, ale bez odsetek za zwłokę.

Podstawa prawna:

  • art. 63 ust. 1, art. 66 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r., nr 77 poz. 512 ze zm.).

Andrzej Wilczyński, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32907 )
Array ( [docId] => 32907 )