Za okres urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 01-03-2013 r.

Dla pracownika korzystającego z urlopu ojcowskiego obowiązkowe są ubezpieczenia emerytalne i rentowe, których podstawę wymiaru stanowi kwota otrzymanego zasiłku macierzyńskiego.

Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi, ojcu wychowującemu dziecko, w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

 • do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo
 • do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 lat.

Pracownika korzystającego z urlopu ojcowskiego pracodawca wypłacający zasiłki wykazuje w dwóch raportach ZUS RCA oraz w jednym raporcie ZUS RSA. A pracodawca nieuprawniony do wypłaty świadczeń chorobowych w jednym raporcie ZUS RCA i jednym raporcie ZUS RSA.

Przykład

W dniach od 6 do 19 lutego 2013 r. pracownik przebywał na urlopie ojcowskim, otrzymując z tego tytułu zasiłek macierzyński w kwocie 1.689,90 zł, którego płatnikiem był pracodawca. Osobie tej w lutym wypłacono także wynagrodzenie za przepracowane w tym miesiącu dni w wysokości 2.008,12 zł.

 

W dokumentach rozliczeniowych za luty pracownik ten powinien być wykazany przez pracodawcę w następujący sposób:

 • w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od cyfr 01 10, w którym rozliczone zostaną składki na wszystkie rodzaje ubezpieczeń społecznych od kwoty 2.008,12 zł, a na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty 1.732,81 zł (2.008,12 zł – 275,31 zł, tj. część składek na ubezpieczenia społeczne finansowana ze środków pracownika),
 • w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od cyfr 12 40, w którym wykazane zostaną składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty 1.689,90 zł,
 • w raporcie ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od cyfr 01 10, cyfrą 311 jako kodem świadczenia/przerwy, okresem od 06.02.2013 do 19.02.2013, cyfrą 14 jako liczbą dni zasiłkowych/liczbą wypłat oraz kwotą 1.689,90 zł.

Jeżeli płatnikiem zasiłku byłby ZUS, pracodawca nie składałby drugiego z raportów ZUS RCA (z kodem 12 40 XX), a w raporcie ZUS RSA pozostawiłby puste pola: liczba dni zasiłkowych/liczba wypłat oraz kwota.

Podstawa prawna:

 • art. 1823, art. 184 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).
 • art. 4 pkt 2 lit. a), lit. m, art. 6 ust. 1 pkt 1, pkt 19, art. 11–12, art. 16 ust. 8, art. 17 ust. 2a, art. 18 ust. 1–2, ust. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).
 • art. 29–31 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.).
 • art. 66, art. 75 ust. 15, art. 81 ust. 1, ust. 5-6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).
 • art. 12 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 237, poz. 1654).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 186, poz. 1444 ze zm.).

Autor: Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych
Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32902 )
Array ( [docId] => 32902 )