Zmiany w zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 18-12-2012 r.

Osoba objęta ubezpieczeniem zdrowotnym ma obowiązek zgłosić do tego ubezpieczenia członków rodziny, którzy nie mają swojego tytułu do ubezpieczeń. Następuje to za pośrednictwem płatnika składek.

Zgodnie z nowym, obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. brzmieniem art. 67 ust. 3 ustawy zdrowotnej, osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny. Osoby, które nie zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego same (np. pracownicy), informują podmiot właściwy do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (płatnika składek) o członkach rodziny podlegających zgłoszeniu, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność zgłoszenia. Członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Ponadto, zgodnie z art. 66 ust. 3a ustawy zdrowotnej, który obowiązuje od 1 stycznia 2013 r., w przypadku członków rodziny do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym wystarczy zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez jedną osobę podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Ubezpieczenie zdrowotne wnuków

Warto zwrócić uwagę, że wnuki mogą zostać zgłoszone, tylko gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń. W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2012 r. kwestia ta nie była uregulowana

Członkami rodziny w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych są:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
  • małżonek,
  • wstępni pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym (rodzice, dziadkowie).

Ubezpieczony składa u płatnika wniosek o objęcie ubezpieczeniem członka rodziny, a płatnik wniosek ten przekazuje do ZUS na formularzu ZUS ZCNA.

Pracownik nie płaci wyższej składki zdrowotnej

Zgłoszenie członków rodziny nie wiąże się z opłacaniem wyższej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Opłacana jest ona w takiej samej wysokości zarówno za pracownika czy też zleceniobiorcę, który zgłosił członków rodziny, jak i za ubezpieczonego, który tego nie zrobił.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz.1027 ze zm.).
  • Ustawa z 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1016).

Autor: Andrzej Radzisław, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32897 )
Array ( [docId] => 32897 )

Array ( [docId] => 32897 )