Odsetki za zwłokę od spóźnionego wynagrodzenia należy wypłacić

Data: 05-08-2013 r.

Odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia za pracę przysługują pracownikowi za czas opóźnienia od całości niewypłaconego w terminie wynagrodzenia, a więc także w części, od której pracodawca odprowadził składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Nalicza się je bez zaokrąglania do pełnych złotych i wypłaca w obliczonej kwocie, niezależnie od ich wysokości.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 21 lipca 1994 r. (I PRN 42/94; OSNP 1994/12/192) roszczenie o odsetki z tytułu wypłacenia z opóźnieniem wynagrodzenia za pracę jest ściśle związane ze stosunkiem pracy, gdyż dotyczy odpowiedzialności pracodawcy za niewykonanie wynikającego z art. 86 kp obowiązku wypłacenia wynagrodzenia w miejscu oraz terminie określonym w regulaminie pracy i powinno być uwzględnione, nawet gdyby pracownik tego roszczenia nie zgłosił. Odsetki będą się należały pracownikowi na podstawie art. 481 kc w związku z art. 300 kp. Do ich obliczenia z tytułu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia stosuje się przepisy dotyczące odsetek ustawowych, które zostały określone w rozporządzeniu w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. Od 15 grudnia 2008 r. wynoszą one 13% w stosunku rocznym.

Przykład: pracownikowi 31 stycznia 2013 r. wypłacono ekwiwalent za 10 dni urlopu wypoczynkowego w kwocie 952,38 zł brutto. Po jakimś czasie ustalono, że w wyniku błędu w programie kadrowo-płacowym, do podstawy obliczenia ekwiwalentu za urlop nie została włączona premia regulaminowa, podczas gdy zgodnie z § 16 rozporządzenia urlopowego należało ją uwzględnić. Po doliczeniu premii regulaminowej do podstawy obliczenia ekwiwalentu okazało się, że pracownik powinien był otrzymać 1.190,48 zł brutto. Różnica wynosiła więc: 1.190,48 zł – 952,38 = 238,10 zł. Błąd stwierdzono na początku sierpnia 2013 r. Różnicę pomiędzy świadczeniem należnym a wypłaconym przewidziano do wypłaty 14 sierpnia 2013 r. Zaległość została więc przeterminowana o 195 dni. Wysokość ustawowych odsetek za zwłokę od wynagrodzenia w kwocie brutto oblicza się następująco: 238,10 zł × 195 dni × 13% : 365 dni = 16,54 zł.

Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia nie podlegają oskładkowaniu. Tak wyjaśnił ZUS w piśmie z 7 marca 2001 r. (znak: FUu 077-7/01). Są one również zwolnione od podatku. Do wynagrodzenia netto dolicza się więc pracownikowi odsetki w obliczonej wysokości, bez potrącania od tej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy. Kwot odsetek nie wykazuje się również w informacji PIT-11.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33024 )
Array ( [docId] => 33024 )

Array ( [docId] => 33024 )