Inspektor sanitarny zbada każde podejrzenie choroby zawodowej

Kategoria: Choroby zawodowe
Data: 08-11-2013 r.

Nawet w przypadku gdy stan zdrowia pracownika jest już oceniany w związku ze złożonym wcześniej podejrzeniem, obowiązkiem inspektora sanitarnego jest zbadanie każdego kolejnego zgłoszonego podejrzenia wystąpienia choroby zawodowej.

Inspektor sanitarny podejmuje czynności związane z wyjaśnieniem okoliczności związanych ze złożeniem podejrzenia wystąpienia choroby zawodowej. Przy czym każde zgłoszenie jest podstawą do podjęcia działań. Jest to zgodne z § 4 ust.1 rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie chorób zawodowych, który stanowi, że właściwy państwowy inspektor sanitarny, który otrzymał zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej, wszczyna postępowanie, a w szczególności kieruje pracownika lub byłego pracownika, którego dotyczy podejrzenie, na badanie w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania, do jednostki orzeczniczej I stopnia.

Wspomnianymi jednostkami orzeczniczymi I stopnia są:

  • poradnie chorób zawodowych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy;
  • kliniki i poradnie chorób zawodowych uniwersytetów medycznych (akademii medycznych);
  • poradnie chorób zakaźnych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy albo przychodnie i oddziały chorób zakaźnych poziomu wojewódzkiego - w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych;
  • podmioty lecznicze, w których nastąpiła hospitalizacja - w zakresie rozpoznawania chorób zawodowych u pracowników hospitalizowanych z powodu wystąpienia ostrych objawów choroby.

Należy pamiętać, że choroba zawodowa jest pojęciem prawnym oznaczającym zachorowanie, które pozostaje w związku przyczynowym z pracą. Przyczyną ją wywołującą jest sama praca, jej rodzaj, charakter i warunki jej wykonywania. Oznacza to więc, że wykonywanie określonej pracy może wywoływać u pracownika określone skutki zdrowotne w różnych odstępach czasu.

Natomiast samo orzeczenie w zakresie chorób zawodowych wydawane jest przez lekarza spełniającego wymagania kwalifikacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy o służbie medycyny pracy zatrudnionego we wskazanych jednostkach orzeczniczych. Dopiero bowiem takie orzeczenie lekarskie, mające walor opinii biegłego, stanowi wiarygodny dowód służący stwierdzeniu istnienia lub nie istnienia choroby zawodowej u pracownika.

Obowiązkiem natomiast inspektora sanitarnego jest zbadanie każdego zgłoszonego podejrzenia wystąpienia choroby zawodowej także w odniesieniu do pracownika, którego stan zdrowia już podlega ocenie w związku ze złożeniem wcześniejszego podejrzeniem.

Obowiązujące regulacje prawne wskazują katalog chorób zawodowych, ale w żadnym przypadku nie wskazują, że dokonywanie oceny stanu zdrowia pracownika pod kątem stwierdzenia istnienia jednej z tych chorób wyłącza możliwość prowadzenia postępowania o stwierdzenie wystąpienia innej choroby zawodowej u tego samego pracownika.

Rolą organu inspekcji sanitarnej jest uzyskać takie dane, na podstawie których można wyprowadzić i uzasadnić wniosek, czy stwierdzone objawy chorobowe odpowiadają objawom choroby zawodowej, czy pozostają w związku przyczynowym z wykonywaną pracą zawodową, czy też rodzaj wykonywanej pracy nie ma żadnego wpływu na powstanie i rozwój schorzenia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24263 )
Array ( [docId] => 24263 )