Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi być zawsze dostępna

Data: 25-11-2013 r.

We wszystkich miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych w zakładzie pracy powinna znajdować się instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Sposób jej przechowywania, a także planów obiektu powinien zapewnić możliwość ich natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych.

Prawidłowo sporządzona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi zawierać:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, procesu technologicznego, magazynowania (składowania), jak również warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
 • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie są przewidywane;
 • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 • sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi i własną treścią;
 • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 • plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących przede wszystkim:
  • powierzchni budynku,
  • wysokości budynku,
  • liczby kondygnacji budynku,
  • odległości od sąsiednich obiektów,
  • parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
  • występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych,
  • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji oraz w poszczególnych pomieszczeniach,
  • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
  • podziału obiektu na strefy pożarowe,
  • warunków ewakuacji wraz ze wskazaniem kierunków oraz wyjść ewakuacyjnych,
  • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic, głównych kurków instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
  • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
  • hydrantów zewnętrznych i innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
  • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
 • wskazanie osób lub też podmiotów ją opracowujących.
Wspomniane warunki ochrony przeciwpożarowej oraz plany, w odniesieniu do obiektów, a także terenów, przekazuje się (jest to także możliwe w formie elektronicznej) do właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) PSP w celu wykorzystania na potrzeby działań ratowniczych w zakresie ich planowania, organizacji i prowadzenia.

Sposób przechowywania wspomnianych dokumentów powinien zapewnić możliwość ich natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych. Właściwy komendant powiatowy (miejski) PSP może zwolnić właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu z przekazania takich dokumentów, jeżeli nie spowoduje to niespełnienia wymagań, którym służą, i żądać ich uzupełnienia w uzasadnionych przypadkach.

Przemysław Ł. Siemiątkowski, prawnik, doktorant w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33104 )
Array ( [docId] => 33104 )