Jak prawidłowo określić pełną nazwę szkolenia okresowego bhp w zaświadczeniu o jego ukończeniu?

Kategoria: Szkolenie BHP
Autor: Halina Góralska
Data: 19-07-2020 r.

Jaką informację należy umieścić na zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia okresowego bhp dla pracownika urzędu miejskiego, zatrudnionego na stanowisku inspektor?

Załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, ściśle określając wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp, wymaga, aby wpisać pełną nazwę szkolenia oraz podać rodzaj szkolenia i grupę osób, dla których jest przeznaczone. Wobec powyższego, w przypadku opisanym w pytaniu, w zaświadczeniu należy wpisać, że szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych.

Rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikowi odbycie odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.

Szkolenie okresowe odbywają:

1) osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,

3) pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

4) pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby,

5) pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

6) pracownicy niewymienieni w pkt 1-5, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

To pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach, biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach.

Uwaga

Zarządzenie wewnętrzne pracodawcy powinno wskazywać grupy pracownicze, do których zalicza się poszczególne stanowiska pracy na szkolenia okresowe bhp.

Rozstrzygnięcia wątpliwości w kwestii przydzielenia pracowników do poszczególnych grup na szkolenia okresowe bhp, szukamy, poddając szczegółowej analizie ramowe programy szkoleń określone w częściach III-VIII załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, w połączeniu z wiedzą o rodzaju i warunkach wykonywania prac na tych stanowiskach. W tym przypadku należy ustalić, czy charakter pracy inspektora pozwala zaliczyć go do grupy pracowników administracyjno-biurowych tak jak np. referenci ds. opłat, księgowości itp.

W odniesieniu do rozpatrywanej kwestii, w mojej ocenie pracownika zatrudnionego na stanowisku inspektora w urzędzie miejskim można zaliczyć, zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, do grupy pracowników administracyjno-biurowych i prowadzić szkolenie z częstotliwością nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Podstawa prawna 

  • art. 2373 ustawy z 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.),

  • § 2; § 6; § 8; § 15 - § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr180, poz.1860 ze zm.).

Halina Góralska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41184 )
Array ( [docId] => 41184 )