Czy ZUS może kontaktować się z poszkodowanym pracownikiem wypytując o przebieg zdarzenia?

Data: 19-07-2020 r.

Pracownik uległ wypadkowi przy pracy. Zostało przeprowadzone postępowanie, wysłano dokumentację do ZUS celem ustalenia uszczerbku na zdrowiu. Do pracownika zadzwonił pracownik ZUS i swoimi pytaniami zniechęcił pracownika do ubiegania się o odszkodowanie. Czy takie praktyki są dozwolone? Takie działanie ze strony ZUS spowodowało, że pracownik miał dość i wycofał się z postępowania. Pracownik jednak uważa, że postępowanie, okoliczność były przedstawione uczciwe i zgodne z prawdą, co potwierdził świadek zdarzenia. Głównym problemem było to, że pracownik zgłosił wypadek i udał się do lekarza dopiero po 5 dniach, a do tego czasu chodził do pracy i leczył się sam – stłuczenie kolana). Czy po roku od zdarzenia można powrócić do wypadku i ponownie zgłosić do ZUS celem ustalenia uszczerbku na zdrowiu? Jakie dokumenty należy przesłać do ZUS?

Uwzględniając zasadę szybkości i prostoty postępowania obowiązującą na gruncie postępowania administracyjnego nie można wykluczyć dopuszczalności kontaktu telefonicznego pracownika ZUS prowadzącego postępowanie z poszkodowanym pracownikiem. Zgłoszenie wypadku przy pracy powinno nastąpić niezwłocznie. Jednak zgłoszenie jego nawet w późniejszym czasie, np. po roku nie wyłącza obowiązków związanych z przeprowadzeniem postępowania powypadkowego, jak również możliwości ubiegania się o odszkodowanie.

Wypadek przy pacy

Obowiązkiem pracodawcy o charakterze podstawowym jest zapewnienie pracownikom warunków pracy niestwarzających zagrożenia dla zdrowia oraz tym bardziej życia w ramach szeroko rozumianego procesu pracy. Jednak mimo zapewnienia właściwych warunków nie sposób wyeliminować ryzyka wypadkowego w 100%.

W pracy może dochodzić do zdarzeń, które mimo iż na pierwszy rzut oka wyglądają na wypadek przy pracy, nie będą mogły być w tych kategoriach oceniane. Wynika to ze specyficznej definicji wypadku przy pacy, na którą składają się cztery przesłanki.

Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie:

  1. nagłe

  2. wywołane przyczyną zewnętrzną

  3. powodujące uraz lub śmierć,

  4. które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Ważne

Zasadą jest, że poszkodowany powinien zgłosić zdarzenie niezwłocznie bezpośredniemu przełożonemu. Z przepisów nie wynika jednak aby poszkodowany musiał niezwłocznie udać się do lekarza w celu uzyskania pomocy w związku z urazem oraz opinii w tej sprawie, która później będzie mogła być wykorzystana na potrzeby postępowania powypadkowego. Należy pamiętać, iż zgłoszenie zdarzenia nawet po kilku dniach, a nawet po roku, nie powoduje, że zgłoszenie wypadku jest bezskuteczne.

Dokumenty w sprawie jednorazowego odszkodowania

Do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy zalicza się jednorazowe odszkodowanie. Przysługuje ono ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Uszczerbkiem długotrwałym jest natomiast takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie.

Ważne
Dokumentacja w sprawie jednorazowego odszkodowania powinna być złożona za pośrednictwem płatnika składek do ZUS (np. pracodawcy), po zakończonym okresie leczenia i rehabilitacji.

Zakres składanej dokumentacji regulują przepisy § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania i wypłatę jednorazowego odszkodowania.

Ważne
Dokumentem dodatkowym może być natomiast prawomocny wyrok sądu pracy, który należy załączyć w przypadku gdy uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy nastąpiło w wyniku wyroku sądu.

W przypadku gdy w wyniku prowadzonego przez ZUS postępowania zostanie ustalone prawo – w tym wysokość jednorazowego odszkodowania, jego wypłata następuje w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji.

Podstawa prawna:

  • art 3, art. 11 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U z 2019 r. poz. 1205),

  • § 2, § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania i wypłatę jednorazowego odszkodowania (tekst jedn.: Dz. U z 2020 r. poz. 233).

Sebastian Kryczka Prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41183 )
Array ( [docId] => 41183 )