Dokumentacja powypadkowa po wypadku wolontariusza

Data: 02-12-2013 r.

Dokumentację powypadkową, po wypadku któremu uległ wolontariusz, powinien skompletować poszkodowany lub członkowie rodziny poszkodowanego przy pomocy osób lub instytucji na rzecz których poszkodowany wykonywał pracę lub inne czynności.

Przepisy ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach pomimo, że:

  • obligują osobę ubiegającą się o świadczenia z tytułu wypadku w szczególnych okolicznościach do dołączenia do wniosku dokumentacji wypadku;

  • upoważniają Zakład Ubezpieczeń Społecznych do dokonywania oceny okoliczności i przyczyn wypadku w szczególnych okolicznościach oraz wydawania decyzji w sprawie świadczeń przewidzianych w ustawie

nie określają procedury ustalania okoliczności i przyczyn wypadków powstałych w szczególnych okolicznościach.

Wykazanie i należyte udokumentowanie zaistnienia wypadku oraz jego skutków leży w dobrze pojętym interesie poszkodowanego działającego (w zależności od okoliczności zdarzenia) we współdziałaniu z innymi osobami, organami, instytucjami itp.

Poszkodowany wskutek wypadku powstałego w szczególnych okolicznościach, albo inne osoby, jeżeli stan zdrowia poszkodowanego na to nie pozwala, powinni niezwłocznie poinformować o zdarzeniu wypadkowym osoby (odpowiednie ze względu na okoliczności i miejsce wypadku), ustalić świadków zdarzenia mogących (najlepiej w formie oświadczeń na piśmie) zaświadczyć o zdarzeniu i okolicznościach jego zaistnienia.

Niezbędnym jest podjęcie starania o stworzenie bądź pozyskanie dokumentów, w szczególności:

  • pozwalających na ustalenie warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku, w szczególności: organizacji pracy, przebiegu procesu technologicznego – sporządzając w miarę możliwości szkic, dokumentację fotograficzną miejsca wypadku;

  • oświadczenia poszkodowanego o okolicznościach i przyczynach wypadku, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala;

  • udokumentowanie relacji świadków wypadku nie tylko tych, którzy zgłosili się spontanicznie lecz również wskazanych przez poszkodowanego – bez względu na to, czy osoby te są w jakikolwiek sposób związane np. z zakładem, na terenie którego miało miejsce zdarzenie wypadkowe;

  • dokumentacji lekarskiej opisującej doznane obrażenia i przebieg leczenia oraz ustalenia uszczerbku na zdrowiu;

  • dowodów umożliwiających dokonanie kwalifikacji prawnej wypadku w zakresie rodzaju i skutku wypadku,

  • dowodów dotyczących wypadku zebranych przez organy prowadzące śledztwo lub dochodzenie, jeżeli materiały takie zostały zebrane i mogą być udostępnione,

  • zebranie innych dowodów dotyczących wypadku, uznanych za niezbędne.

Bezzwłoczne udzielenie poszkodowanemu oraz członkom jego rodziny niezbędnej pomocy w zebraniu dowodów stwierdzających fakt zaistnienia zdarzenia wypadkowego i okoliczności wypadku powinno być powinnością osób lub instytucji na rzecz których poszkodowany wykonywał pracę lub inne czynności (np. ratowanie .., chronienie .., udzielanie pomocy .., ściganie), o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.

Z ostrożności procesowej – o zaistnieniu wypadku – wskazanym byłoby niezwłocznie zawiadomić telefonicznie, a następnie pisemnie właściwą terenową jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przepisy ustawy nie obligują ZUS do udziału w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku, jednakże powiadomienie o wypadku ZUS może mieć kapitalne znaczenie w razie sporu, co do kompletności dokumentów załączonych do wniosku o przyznanie świadczeń przewidzianych w ustawie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33155 )
Array ( [docId] => 33155 )