Protokół powypadkowy jest podstawą wypłaty odszkodowania dla strażaka

Data: 18-11-2013 r.

W razie wypadku strażaka ochotniczej straży pożarnej w czasie akcji przeciwpożarowej należy przeprowadzić postępowanie powypadkowe. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół sporządza protokół powypadkowy najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia powołania.

Strażakowi ochotniczej straży pożarnej, który w związku z działaniami ratowniczymi lub ćwiczeniami dozna stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przyznaje się jednorazowe odszkodowanie. Podstawą do takiego odszkodowania jest rozporządzenie w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin.

Strażak, który dozna takiego uszczerbku, nazywany jest przez rozporządzenie „osobą poszkodowaną”, a podmiotem właściwym w sprawie dotyczącej przyznania odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu strażaka ochotnika jest podmiot ponoszący koszty funkcjonowania jednostki ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „podmiotem właściwym”. Podmiot ten wszczyna postępowanie w sprawie odszkodowania z urzędu albo po otrzymaniu wniosku osoby poszkodowanej lub członka jej rodziny (w razie śmierci osoby poszkodowanej).

Wszczęcie postępowania następuje poprzez niezwłoczne powołanie zespołu powypadkowego, zwanego dalej „zespołem”, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Skład zespołu, w liczbie co najmniej 3 osób, ustala właściwy podmiot, który wyznacza także przewodniczącego.

W miarę możliwości w skład zespołu powinien wchodzić lekarz. Jednocześnie, gdy osobą poszkodowaną jest członek ochotniczej straży pożarnej, w skład zespołu wchodzą:

 • prezes właściwej ochotniczej straży pożarnej,

 • gminny komendant ochrony przeciwpożarowej (jeżeli został powołany)

 • pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy właściwego terytorialnie urzędu gminy (miasta).

W skład zespołu nie mogą wchodzić osoby zainteresowane wynikiem działania zespołu, zwłaszcza gdy może mieć to wpływ na ich odpowiedzialność lub uprawnienia. W związku z tym, że zadaniem zespołu jest ustalenie czasu, miejsca, okoliczności i przyczyn wypadku, zespół może:

 • dokonać oględzin miejsca wypadku, z których sporządza protokół,

 • sporządzić szkice lub wykonać fotografie miejsca wypadku,

 • przeglądać dokumentację przeprowadzonej akcji ratowniczej lub ćwiczeń,

 • przesłuchać osobę poszkodowaną, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala, i sporządzić protokół przesłuchania,

 • przesłuchać świadków wypadku i sporządzić protokół przesłuchania,

 • zasięgać opinii lekarza, w miarę możliwości sprawującego opiekę medyczną nad osobą poszkodowaną, oraz w razie potrzeby innych specjalistów,

 • przeglądać akta postępowania karnego na zasadach określonych w przepisach o postępowaniu karnym,

 • zbierać inne dowody dotyczące wypadku.

Do protokołu powypadkowego dołącza się całość materiałów zebranych w toku postępowania, w szczególności protokoły przesłuchań, oświadczenia, opinie specjalistów, notatki, szkice, fotografie i protokoły oględzin miejsca wypadku, a także zdanie odrębne członka zespołu, jeżeli zostało zgłoszone.

Protokół powypadkowy jest, wraz z orzeczeniem komisji lekarskiej, stwierdzającym stopień uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej w związku z jej udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach, podstawą do wydania przez właściwy podmiot orzeczenia o odszkodowaniu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24476 )
Array ( [docId] => 24476 )