Jaki numer nadać nowemu protokołowi powypadkowemu po zgłoszeniu zastrzeżeń przez pracownika?

Autor: Halina Góralska
Data: 11-09-2020 r.

Poszkodowany pracownik zgłosił uwagi i zastrzeżenia do protokołu. Pracodawca zwrócił niezatwierdzony protokół do zespołu powypadkowego celem odniesienia się do zgłoszonych uwag i zastrzeżeń. Zgodnie z rozporządzeniem zespół w takiej sytuacji sporządza "nowy" protokół, do którego dołącza niezatwierdzony przez pracodawcę protokół. Czy ten "nowy" protokół ma mieć kolejny nr, czy zostaje nr protokołu, do którego zgłoszono uwagi? Czy poszkodowany może wnieść kolejny raz uwagi do "nowego" protokołu? Czy wówczas nadawać za każdym razem nowy nr protokołu? Jak to ująć w prowadzonym przez pracodawcę rejestrze wypadków?

Protokołowi sporządzonemu w celu wyjaśnienia uwag i zastrzeżeń, nadaje się w mojej ocenie ten sam numer, jaki nadano wcześniejszemu (niezatwierdzonemu) protokołowi, zwróconemu przez pracodawcę, gdyż stanowi kontynuację postępowania dotyczącego tego samego wypadku oraz poszkodowanego pracownika. W omawianym przypadku będzie to protokół numer 5.

Jak przebiega postępowanie powypadkowe?

Szczegółowe zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku przy pracy zostały określone w rozporządzeniu w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Przepis ten precyzuje:

 • sposób i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposób ich dokumentowania,

 • zakres informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy,

 • skład zespołu powypadkowego i jego obowiązki, oraz

 • terminy sporządzenia protokołu, zapoznania poszkodowanego z jego treścią, a także zatwierdzenia przez pracodawcę.

Zgodnie z postanowieniami tego aktu prawnego, powołany przez pracodawcę zespół ma obowiązek:

 • dokonania oględzin miejsca wypadku, w tym stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych, a także zbadania warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć związek z badanym zdarzeniem,

 • sporządzenia, w razie potrzeby, szkicu lub fotografii miejsca wypadku,

 • wysłuchania wyjaśnień poszkodowanego - jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala,

 • zebrania informacji dotyczących wypadku od świadków,

 • zasięgnięcia opinii lekarza, a w razie potrzeby, opinii innych specjalistów - w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku,

 • zebrania innych dowodów dotyczących wypadku.

Zespół powypadkowy kończy ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku, sporządzając protokół powypadkowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wypadku.

Następnie, zanim protokół powypadkowy zostanie przekazany pracodawcy do zatwierdzenia, zespół powypadkowy musi zapoznać z jego treścią:

 • poszkodowanego pracownika lub

 • uprawnionych członków rodziny w przypadku wypadku śmiertelnego,

pouczając o prawie do zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.

W razie zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do treści protokołu powypadkowego przez poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego wskutek wypadku pracownika, albo gdy protokół powypadkowy nie odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu, pracodawca zwraca niezatwierdzony protokół powypadkowy, w celu wyjaśnienia i uzupełnienia go przez zespół powypadkowy.

Zespół powypadkowy, po dokonaniu wyjaśnień i uzupełnień, sporządza, nie później niż w terminie 5 dni, nowy protokół powypadkowy, do którego dołącza protokół powypadkowy niezatwierdzony przez pracodawcę.

Zatwierdzony protokół powypadkowy pracodawca niezwłocznie doręcza poszkodowanemu pracownikowi, a w razie wypadku śmiertelnego - członkom rodziny zmarłego pracownika.

Ważne

Rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, nakazując ponowne sporządzenie protokołu, nie przewiduje możliwości kolejnego wnoszenia uwag i zastrzeżeń do nowego protokołu powypadkowego. Z tego względu uwagi i zastrzeżenia poszkodowany może wnieść tylko do pierwszego protokołu powypadkowego, a nie do kolejnego, sporządzonego w związku z koniecznością wyjaśnienia uwag i zastrzeżeń.

Komentarz eksperta:

Poszkodowany pracownik, a w razie wypadku śmiertelnego, uprawniony członek rodziny, który nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole powypadkowym, może wystąpić do właściwego sądu rejonowego z powództwem o ustalenie i sprostowanie protokołu powypadkowego.

Pracodawca prowadzi rejestr wypadków na podstawie wszystkich (zatwierdzonych) protokołów powypadkowych.

Podstawa prawna

 • § 4, § 9, § 11, § 13,§ 14 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. nr 105, poz. 870),

 • załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. z 2019 r., poz.1071),

 • art. 189 ustawy z 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1460 ze zm.).

Halina Góralska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41206 )
Array ( [docId] => 41206 )