Jak można wyemitować obligacje w spółce z o.o.

Kategoria: Finanse w firmie
Autor: Michał Koralewski
Data: 05-03-2015 r.

Spółka z o.o., będąc osobą prawną prowadzącą działalność gospodarczą uprawniona jest do emisji obligacji. Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Spółka uzyskuje środki pieniężne, które zobowiązana jest zwrócić, względnie wydać w ich miejsce inne świadczenie.

Przystępując do przygotowania emisji obligacji przez spółkę z o.o., kluczowym zadaniem jest wybór sposobu emisji oraz rodzaju emitowanych obligacji. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie zawiera ustawa obligacjach. Emisja obligacji może nastąpić w trybie:

 
  • oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – ofertą publiczną jest udostępnianie, co najmniej 150 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych papierów wartościowych,
  • oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ustawy wymienionej w pkt 1, obligacji, do których nie stosuje się przepisów tej ustawy – są to w szczególności obligacje krótkoterminowe o terminie realizacji praw liczonym od dnia ich wystawienia albo nabycia w obrocie pierwotnym, nie dłuższym niż 12 miesięcy,
  • proponowania nabycia obligacji w inny sposób niż określony w pkt 1 i 2 – w szczególności są to obligacje, których propozycja nabycia kierowana jest do mniejszej liczby osób konkretnie oznaczonych (np. do wierzycieli spółki). Zakres informacji, jaki powinien zostać zamieszczony w takiej propozycji, określa art. 10 ustawy o obligacjach.

Zabezpieczenie obligacji

Obligacje mogą być dodatkowo zabezpieczone hipoteką lub poręczeniem. W ich treści można zaś wskazać, że osoba z nich uprawniona będzie np. uprawniona do określonego udziału w zysku emitenta bądź też przyznawać obligatariuszowi prawo do zaspokojenia swoich roszczeń z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami emitenta (obligacje przychodowe).

Ze względu na fakt, że spółka z o.o. nie emituje akcji, niemożliwe jest ustanowienie przez nią obligacji zamiennych na akcje oraz obligacji z prawem pierwszeństwa subskrybowania akcji spółki przed jej akcjonariuszami.

Sposób emisji

Sposób emisji obligacji, jej zabezpieczenia oraz termin wykupu oraz dodatkowe uprawnienia obligatariusza powinna określać uchwała wspólników podjęta zwykłą większością głosów, chyba że w umowie spółki zastrzeżono, że czynność ta wymaga dla swojej ważności kwalifikowanej większości głosów lub określonego kworum. Fakt emisji obligacji podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego.

W uchwale wspólników można przewidzieć także próg emisji, czyli minimalną liczbę obligacji, których subskrybowanie jest wymagane dla dojścia emisji do skutku. Jeżeli w terminie wyznaczonym do zapisywania się na obligacje nie zostanie subskrybowana co najmniej taka liczba obligacji, która spowoduje osiągnięcie progu emisji, uważa się, że emisja nie doszła do skutku. W takim wypadku emitent ogłasza o tym fakcie oraz zwraca kwoty już uprzednio wpłacone na poczet obligacji.

Michał Koralewski, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36670 )
Array ( [docId] => 36670 )