Pomoc de minimis w latach 2014 – 2020 dla nowych grup przedsiębiorców

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 12-12-2013 r.

Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r. obowiązywać będzie rozporządzenie Komisji w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Nowe przepisy objęły wsparciem także sektory, które w poprzednich latach nie mogły liczyć na pomoc tego rodzaju.

Zgodnie z nową perspektywą finansową, jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów (oraz inną działalność, w odniesieniu do której stosuje się pułap wynoszący 200.000 euro), to w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa stosuje się pułap wynoszący 200.000 euro.

Warunkiem wsparcia w tym wymiarze, jest gwarancja państwa członkowskiego, że korzyść dotycząca działalności w zakresie drogowego transportu towarów nie przekracza 100.000 euro oraz że pomoc de minimis nie jest wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do drogowego transportu towarów. Może to nastąpić poprzez rozdzielenie działalności lub wyodrębnienie kosztów.

 

Warto zaznaczyć iż dopuszczona została, dotychczas wyłączona pomoc de minimis dla przedsiębiorstw działających w sektorze węglowym.

Dozwolona kumulacja

Nowe rozporządzenie wprowadza zasady dozwolonej kumulacji pomocy de minimis otrzymywanej przez przedsiębiorców na podstawie różnych rozporządzeń europejskich, zgodnie z którymi przyznaną pomoc de minimis można łączyć z:

  • pomocą de minimis przyznaną zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 36/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym do pułapów określonych w tym ostatnim rozporządzeniu (do 500.000 euro). Drugie ze ww. rozporządzeń dotyczy usług publicznych, takich jak np. w zakresie gospodarki odpadami, mieszkaniowej, transportu miejskiego, zieleni miejskiej, komunikacji pocztowej,
  • pomocą de minimis przyznaną zgodnie z innymi rozporządzeniami o pomocy de minimis do pułapu określonego w nowym rozporządzeniu (do 200.000 euro).

Pomocy de minimis nie można łączyć z pomocą państwa w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych lub z pomocą państwa dla tego samego środka finansowania podwyższonego ryzyka. Jednak zakaz ten dotyczy jedynie przypadku, gdyby taka kumulacja miała przekroczyć maksymalny poziom intensywności pomocy lub kwotę pomocy ustaloną pod kątem specyficznych uwarunkowań każdego przypadku w rozporządzeniu o wyłączeniach grupowych lub decyzji Komisji.

Centralny rejestr

Dotychczasowe przepisy umożliwiały jedynie tworzenie przez państwa członkowskie Unii Europejskiej rejestrów pomocy de minimis. Rozporządzenie 2014 przewiduje natomiast obowiązek powołania przez każde z państw centralnego rejestru pomocy de minimis w terminie do 31 grudnia 2015 r.
Obejmować on będzie m.in. informacje dotyczące każdego beneficjenta. W tym także informację, czy jest to małe, średnie czy duże przedsiębiorstwo, w jakim sektorze działalności gospodarczej funkcjonuje, jaka była data przyznania pomocy oraz ekwiwalent dotacji brutto w odniesieniu do wszystkich środków pomocy de minimis przyznanych zgodnie z rozporządzeniem 2014. Rejestr ma ułatwić weryfikację wysokości dotychczas przyznanej pomocy poszczególnym firmom, a przez to uniemożliwić przekroczenie dopuszczalnych pułapów wsparcia.

Okres przejściowy

Unia Europejska umożliwiła kontynuowanie programów pomocowych powołanych do życia pod rządami poprzedniego rozporządzenia o pomocy de minimis, na dotychczasowych zasadach, przez kolejne 6 miesięcy od dnia wejście w życie nowego rozporządzenia. Po tej dacie obligatoryjne będzie stosowanie przepisów nowego rozporządzenia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33223 )
Array ( [docId] => 33223 )