Zwiększy się limit jednorazowej amortyzacji

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 10-12-2013 r.

Graniczna kwota przychodu ze sprzedaży umożliwiająca spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością skorzystanie z jednorazowej amortyzacji będzie w 2014 r. wynosiła 5 068 000 zł. Dla porównania: w 2013 r. było to 4 922 000 zł.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegają ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Na podstawie tych przepisów zaliczane są do tzw. małych podatników. Według art. 4a pkt 10 ustawy małym podatnikiem jest ten, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (NBP) na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

 

Zgodnie z tabelą NBP z 1 października 2013 r. średni kurs euro wynosił 4,2230 zł. To zaś oznacza, że status małego podatnika w 2014 roku będzie przysługiwał również tym spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością, u których sprzedaż (razem z należnym VAT) nie przewyższy 5 068 000 zł. Nastąpi zatem podwyższenie tego limitu. Na 2013 rok wynosi on bowiem 4 922 000 zł.

Mali podatnicy

Spółka posiadająca status małego podatnika może skorzystać z jednorazowej amortyzacji na podstawie art. 16k ust. 7 ustawy. Według tego unormowania, mali podatnicy mogą dokonać odpisów od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Oznacza to, że odpisać można kotły i maszyny energetyczne; maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania; maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne; urządzenia techniczne; środki transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych); narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Prawo do odpisu przysługuje w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jednak uprawnienie przysługuje jedynie do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Przeliczenia tej wartości na złote dokonuje się także według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego dany rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1000 zł. Oznacza to, że wartość środków trwałych na 2014 r. wyniesie 211 000 zł. Dla porównania: na 2013 r. limit wynosił 205 000 zł.

Nowy wyższy próg będzie dotyczył także nowo powstałych spółek z o.o., gdyż podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

Ustawowe ograniczenia

Jednocześnie trzeba pamiętać, że wprowadzono pewne ograniczenia w korzystania z regulacji umożliwiających jednorazową amortyzację. Otóż przepisów tych nie mogą zastosować podmioty rozpoczynające działalność, które zostały utworzone:

  • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo

  • w wyniku przekształcenia spółki lub spółek nie mających osobowości prawnej, albo

  • przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro (przeliczenia na złote dokonuje się według wspomnianej wyżej zasady).

Ograniczenia te przewidziano w art. 16k ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33221 )
Array ( [docId] => 33221 )

Array ( [docId] => 33221 )