Zmiany w dokonywaniu korekty przychodów od 1 stycznia 2016 r.

Kategoria: Finanse w firmie
Autor: Iwona Czauderna
Data: 29-01-2016 r.

Od nowego roku zlikwidowano konieczność dokonywania korekty kosztów podatkowych w przypadku gdy wydatek nie został zapłacony w określonym przepisami prawa terminie płatności. Ponadto, w zakresie korygowania przychodów i kosztów podatkowych przewidziano możliwość dokonywania korekty na bieżąco, a nie wstecz, jeśli fakty mające wpływ na korektę nastąpiły w późniejszym okresie rozliczeniowym.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują przepisy ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Jest to bardzo krótka ustawa i choć jej nazwa może sugerować, że dotyczy głównie zmian w Ordynacji podatkowej, to jednak wprowadza ona istotne zmiany w obu ustawach dotyczących podatków dochodowych.

Nieuregulowane w terminie płatności

Zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), jak i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) zostały z nowym rokiem uchylone przepisy nakazujące podatnikom dokonywać korekty kosztów podatkowych z tytułu nieuregulowania w terminie zapłaty za nie. Od nowego roku na przedsiębiorcach, a więc także na spółkach z o.o., nie będzie już ciążyć obowiązek pomniejszania kosztów podatkowych w przypadku nieuregulowania należności za fakturę w terminach przewidzianych w ustawie. A zatem, powracają zasady sprzed 1 stycznia 2013 r., zgodnie z którymi od zapłaty należności nie jest uzależniona możliwość uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów. Jest to bardzo pozytywna zmiana dla przedsiębiorców, jak i księgowych, którzy muszą ewidencjonować wydatki i porównywać je z zapłatą za nie. Uchylenie przepisów dotyczących obowiązkowej korekty kosztów podatkowych potwierdza tylko, że przepisy te wprowadzone w celu likwidacji zatorów płatniczych nie spełniły tych założeń. Natomiast generowały więcej obowiązków podatkowych i dodatkowych kosztów dla przedsiębiorców.

Ustalanie terminów płatności za zobowiązania nie ma wpływu na uznanie poniesionych wydatków za koszt podatkowy.

Korekta

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Ustawa, choć dotyczy metod polubownego rozwiązywania sporów i wprowadza głównie zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego i prawie o ustroju sądów powszechnych, to jednak wprowadza również zmiany do ustaw o podatkach dochodowych w zakresie dokonywania korekty przychodów i kosztów podatkowych.

Zakres zmian

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przyjęto rozwiązanie w zakresie korygowania przychodów i kosztów polegające na tym, że fakty mające wpływ na korektę przychodów lub kosztów uzyskania przychodów, które nastąpiły w późniejszym okresie rozliczeniowym, nie będą rozpoznawane ze skutkiem „wstecz” (ex tunc), lecz rozliczane będą w bieżącym okresie rozliczeniowym. z dniem 1 stycznia 2016 r., i będą miały zastosowanie do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów uzyskanych lub poniesionych od tego dnia.

Korekta przychodów

W wyniku wprowadzonych zmian, korekty przychodów podatnicy dokonywać będą w miesiącu wystawienia faktury korygującej, poprzez zmniejszenie/zwiększenie przychodów osiągniętych w tym samym miesiącu.

Zasady korekty będą miały zastosowanie tylko do tych przypadków, gdy korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką.

W przypadku korekty spowodowanej błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką obowiązywać będą dotychczasowe zasady, czyli korygowanie ze skutkiem „wstecz” (ex tunc). Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Jeżeli tym w okresie rozliczeniowym podatnik nie osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody. Powyższe przepisy nie mają jednak zastosowania, jeżeli korekta dotyczy przychodu związanego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu.

 

Iwona Czauderna, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38525 )
Array ( [docId] => 38525 )