Zanim złożysz wniosek o dofinansowanie, przemyśl plany wobec swojej firmy

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 30-08-2017 r.

Czy zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa po zawarciu umowy o dofinansowanie jest dozwolona? Tak, o ile instytucja, która zajmuje się konkursem, wyrazi na to zgodę, a dokumentacja konkursowa nie wskazuje wprost, że takie działanie powoduje odrzucenie wniosku.

Czas oczekiwania od złożenia wniosku do podpisania umowy o dofinansowanie często wynosi kilka miesięcy, czasami przekracza pół roku. Potem następuje realizacja projektu oraz okres trwałości, których łączny czas wynosi ponad trzy lata.
W większości przedsiębiorstw nie jest możliwe zaplanowanie tego okresu oraz wszystkich zmian organizacyjnych w firmie, co niestety przekłada się na treść złożonego wniosku o dofinansowanie i wymaga jego skorygowania.

 

Najpoważniejszym rodzajem zmian we wniosku są te dotyczące kwestii zmian organizacyjnoprawnych w statusie. Takie korekty pojawiają się zarówno w okresie kwalifikowalności wydatków, jak i w okresie trwałości projektu. Niekiedy beneficjent informuje instytucję wdrażającą lub pośredniczącą dopiero po fakcie, co stanowi naruszenie zapisów w dokumentacji projektowej.

Dokumentem, który wyznacza zasady, na jakich możesz realizować projekt, jest umowa o dofinansowanie projektu. Jej zapisy regulują możliwość dokonywania zmian w złożonej dokumentacji. To, jak bardzo szczegółowe będą to zapisy, zależy od instytucji, która zajmuje się danym konkursem, gdyż każde działanie oraz poddziałanie ma odrębny wzór umowy o dofinansowanie.


W przypadku konkursu 1.15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego znajdujemy we wzorze umowy o dofinansowanie następujący zapis:
„W przypadku zaistnienia konieczności dokonania zmiany formy prawnej Beneficjenta, przekształceń własnościowych, zmian charakteru prowadzonej działalności czy innych zmian, zobowiązuje się on przed ich dokonaniem niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Instytucję Zarządzającą RPO WZ. Instytucja Zarządzająca RPO WZ przeprowadzi wówczas analizę możliwości dalszej realizacji Umowy z uwzględnieniem zgłoszonych zmian. Instytucja Zarządzająca RPO WZ może uzależnić akceptację zmian od ustanowienia przez Beneficjenta dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy”.
Jak wynika z przedstawionego punktu z dokumentacji, instytucja zarządzająca będzie indywidualnie interpretować sytuację związaną ze zmianą formy prawnej. Niemniej jednak należy przygotować odpowiednie i konkretne uzasadnienie dla takiej zmiany.
Instytucja zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego przewiduje natomiast, w zależności od rodzaju i zakresu zmian, skierowanie projektu do ponownej oceny merytorycznej, której wynik decyduje o możliwości jego dofinansowania po zmianach. (…)

Małgorzata Aleksander, starszy konsultant ds. inwestycji i rozwoju biznesu

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40617 )
Array ( [docId] => 40617 )