Czy wiesz, jak rozliczyć trzynastkę w projekcie unijnym

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 20-01-2018 r.

Wynagrodzenie roczne (trzynastka) jest wypłacane nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie. Oznacza to, że trzynastkę należy wypłacić w terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego za rok poprzedni. Tylko pracownikowi, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z likwidacją pracodawcy, wynagrodzenie roczne wypłaca się wcześniej, tj. w dniu ustania zatrudnienia.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne personelu projektu jest kwalifikowalne, wyłącznie jeżeli wynika z przepisów prawa pracy i odpowiada proporcji, w której wynagrodzenie zasadnicze będące podstawą jego naliczenia jest rozliczane w ramach projektu.

 

Aby móc rozliczyć trzynastkę, trzeba przestrzegać zasady kasowej. Pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego (obciążenie rachunku bankowego beneficjenta kwotą transakcji).

Wyjątki od powyższej reguły stanowią sytuacje szczegółowo wskazane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014─2020.

Należy do nich m.in. wkład w postaci dodatków lub wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecią na rzecz uczestników danego projektu w ramach projektów współfinansowanych z EFS.

Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. finansów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40852 )
Array ( [docId] => 40852 )