Zarządzanie projektem – ocena wniosku o dofinansowanie zależy też od jego prezentacji

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 29-09-2017 r.

W niektórych konkursach we wniosku o dofinansowanie trzeba przedstawić sposób zarządzania projektem. Czy wiesz, jak powinien wyglądać taki opis?

W obecnej perspektywie finansowej 2014–2020 w wielu programach operacyjnych instytucje zarządzające preferują projekty, które będą wdrażane na bazie metodologii zarządzania projektami. Z artykułu dowiesz się jak w treści wniosku o dofinansowanie opisać we właściwy sposób zarządzanie projektem.

Z dotychczasowych ewaluacji wynika, że beneficjenci środków unijnych dość często nie przywiązują należytej wagi do właściwego zarządzania projektem, co wywołuje spore problemy w sprawnym realizowaniu inwestycji finansowanych z budżetu wspólnotowego.

Liczy się cel

Realizacja projektu polega nie tylko na wykonaniu zaplanowanych wcześniej działań, ale przede wszystkim na osiągnięciu założonych celów i prawidłowym rozliczeniu całości przyznanego dofinansowania.

Wiele błędów w realizacji projektu wynika z zaniedbania podstawowych zasad sprawnego zarządzania projektem (w tym niewystarczającej komunikacji pomiędzy osobami zaangażowanymi w realizację projektu albo między beneficjentem a instytucją przyznającą wsparcie) lub niedostatecznej analizy zagrożeń w powodzeniu projektu (np. nieuwzględnienia niesprzyjającej pogody, problemów z kontrahentami, zaburzeń płynności finansowej beneficjenta czy zmian prawnych mających wpływ na realizację przedsięwzięcia).

Korzystaj z dokumentów źródłowych

Osoby piszące wniosek o dofinansowanie powinny w pierwszej kolejności szczegółowo zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i ewentualnie poradnikiem dla beneficjenta danego programu operacyjnego.

W dokumentach tych wskazane zostały oczekiwania instytucji zarządzających, jak szczegółowo należy opisywać sposób realizacji projektu i jego wdrożenia.

Warto również na tym etapie przeanalizować projekt umowy o dofinansowanie, z treści której również wynikają pewne obowiązki dla beneficjentów danego funduszu.

Sposób zarządzania projektem jest często przedmiotem oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie. Tym samym wiarygodne opisanie sposobu wdrażania i zarządzania całością projektu daje szanse na dodatkowe punkty przyznane przez ekspertów merytorycznych, co niekiedy wpłynie na lepszą ocenę i wyższą pozycję w rankingu złożonych projektów.

Gdy opisujesz sposób oraz organizację zarządzania projektem, postaraj się przekonać ekspertów, że dany projekt jest przedsięwzięciem przeanalizowanym zarówno od strony technicznej, jak i organizacyjnej wnioskodawcy.

W formularzu wniosku o dofinansowanie opisz w zwięzły sposób planowaną strukturę organizacyjną w zakresie realizacji danego projektu z uwzględnieniem roli partnerów i innych podmiotów zaangażowanych w realizację projektu (wykonawców usług, dostawców towarów itp.) oraz sposobu ich wyboru.

Tomasz Jankowski, ekspert WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40667 )
Array ( [docId] => 40667 )