NSA: GIODO musi rozpatrzyć każdą skargę

Autor: Wioleta Szczygielska
Data: 09-08-2016 r.

GIODO powinien rozpatrzyć każdy wniosek obywatela, przeanalizować jego treść, a jeśli stwierdzi, że jest to skarga, to musi odpowiednią się nią zająć – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 lipca 2016 r. Tym samym NSA zakwestionował wyrok WSA w Warszawie, który stwierdził, że pytanie skierowane do GIODO nie było skargą i organ nie musiał go rozpatrywać merytorycznie.

Sprawa dotyczyła mężczyzny, który zwrócił się do GIODO z pytaniem, czy ośrodek pomocy społecznej może zażądać od niego udostępnienia treści umowy darowizny mieszkania na rzecz córek. Ośrodek uzależniał od tego udzielenie mężczyźnie pomocy. Dodatkowo OSP zwrócił się do administracji o ujawnienie numeru księgi wieczystej mieszkania. Administracja takiej informacji mu udzieliła.

Ośrodek skorzystał też z informacji, pochodzących z internetowej bazy danych, dotyczących mieszkania dzieci mężczyzny i załączył do akt jednej ze spraw toczących się przed WSA w Warszawie. Mężczyzna chciał, żeby GIODO udzielił mu odpowiedzi, czy ośrodek działał zgodnie z prawem.

Generalny inspektor zajął się sprawą po 2 miesiącach, po tym jak mężczyzna ponownie zwrócił się o to do organu. GIODO odpowiedział, że dopiero po przeprowadzeniu kontroli legalności przetwarzania danych osobowych, może zająć wiążące stanowisko. Generalny inspektor stwierdził, że nie jest zobowiązany do udzielania porad prawnych. Przypomniał też, że organy pomocy społecznej mogą przetwarzać dane osób korzystających i ubiegających się o świadczenia, a GIODO nie może ingerować w określone ustawowo kompetencje innych organów.

GIODO stwierdził też, że nie naruszył prawa zwlekając z odpowiedzią, gdyż przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do udzielania odpowiedzi na pytania. Generalny inspektor poinformował również mężczyznę, że wiele odpowiedzi na pytania związane z ochroną danych osobowych może znaleźć na jego stronie internetowej.

Mężczyzna złożył skargę na bezczynność GIODO. Twierdził, że organ nie odpowiedział na jego wniosek. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ją oddalił. Sąd stwierdził, że pytanie mężczyzny skierowane do GIODO nie było skargą. WSA wyjaśnił, że była to prośba o zajęcie stanowiska i udzielenie porady prawnej, co nie jest zadaniem GIODO.

Sąd stwierdził, że skoro GIODO nie był zobowiązany żadnym przepisem prawa do wydania określonego aktu i do dokonania stosownej czynności, nie sposób zarzucić mu, by był bezczynny.

Mężczyzna złożył skargę kasacyjną. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że ma ona usprawiedliwione podstawy. NSA nie zgodził się z sądem wojewódzkim, że pierwsze pytanie skierowane przez mężczyznę do GIODO nie było skargą. Sąd stwierdził, że pojęcie skargi powinno być rozumiane szeroko, jako środek prawny służący zainteresowanym osobom do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w zakresie przetwarzania danych osobowych zarówno we własnych sprawach, jak też w sprawach innych osób.

GIODO powinien więc wszcząć postępowanie wyjaśniające, by ustalić, czy dane osobowe skarżącego są przetwarzane, w jakim celu i czy odbywa się to zgodnie z prawem. Organ powinien też poinformować osobę, która skargę złożyła o wyniku takiej kontroli.

NSA orzekł, że obowiązek dostarczenia organowi pomocy społecznej dokumentów (umowy darowizny mieszkania) powinien podlegać kontroli GIODO.

NSA podkreślił też, że GIODO powinien przeanalizować treść pisma i odpowiednio je zakwalifikować. Jeżeli z treści nie dałoby się określić przedmiotu, organ powinien wezwać mężczyznę do złożenia wyjaśnienia lub uzupełnienia. Sąd stwierdził, że GIODO miał obowiązek rozpatrzyć skargę. Wyjaśnienia, których organ udzielił mężczyźnie po 2 miesiącach, zdaniem NSA, były niewystarczające. Sąd nie zgodził się więc z WSA, że działanie GIODO nie miało charakteru bezczynności.

NSA uchylił zaskarżony wyrok WSA i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Źródło:

Źródło: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 lipca 2016 roku (sygn. akt I OSK 3016/15)

Wioleta Szczygielska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39333 )
Array ( [docId] => 39333 )