Pracownik może ponieść odpowiedzialność za ujawnienie danych

Data: 17-07-2014 r.

Jeśli w związku z wykonywaniem swoich obowiązków pracownik ujawni informacje, które mogą narazić pracodawcę na szkodę, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Za ujawnienie danych klientów też czekają go konsekwencje.

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Zgodnie z art.100, 114, 119–120 i 122 Kodeksu pracy pracownik ma obowiązek zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Oznacza to, że jeżeli przez niewłaściwe wykonanie swoich obowiązków służbowych lub ich niewykonanie wyrządzi pracodawcy szkodę, to poniesie odpowiedzialność materialną, tzn. zapłaci odszkodowanie w wysokości wyrządzonej szkody. Przy czym odpowiedzialność ta nie może być większa niż kwota 3-miesięcznego wynagrodzenia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy szkoda zostanie wyrządzona umyślnie. Wówczas sprawca jest zobowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.

Należy także dodać, że jeżeli podczas wykonywania obowiązków pracowniczych szkoda zostanie wyrządzona osobie trzeciej, wtedy będzie musiał ją naprawić pracodawca. Jednak w tego typu sytuacjach firma następnie obciąża kosztami odszkodowania pracownika na analogicznych zasadach, jak zostało to opisane.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Kodeks cywilny (art. 23–24, 415 i 429) określa również odpowiedzialność odszkodowawczą. Jeżeli swoim działaniem naruszane są dobra osobiste innej osoby, może ona od sprawcy żądać zaniechania działania, o ile zostanie ono uznane za bezprawne. Ma też prawo oczekiwać usunięcia skutków takiego działania, np. poprzez złożenie oświadczenia odpowiedniej treści. Poszkodowany może także żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty określonej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Należy zwrócić szczególną uwagę na art. 24 § 3 kc, zgodnie z którym ochrona dóbr osobistych nie uchyla ochrony na mocy innych przepisów. Oznacza to, że nawet gdy sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności na mocy innych przepisów, np. ustawy o prawie autorskim, nadal będzie musiał liczyć się z roszczeniami dodatkowego zadośćuczynienia w oparciu o Kodeks cywilny.

Odpowiedzialność za dane

Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych również nakładają pewną odpowiedzialność. Właściciel danych, którego prawa zostały naruszone, może domagać się od sprawcy:

 • zaniechania szkodliwej działalności,

 • usunięcia jej skutków,

 • naprawienia szkód powstałych wskutek tego naruszenia oraz wydania uzyskanych korzyści.

Niezależnie od tego poszkodowany może żądać ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści lub też podania do publicznej wiadomości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie.

Marcin Szeliga, Microsoft Most Valuable Professional, Założyciel SQLExpert.pl

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35376 )
Array ( [docId] => 35376 )

Array ( [docId] => 35376 )