Pracownik może ponieść odpowiedzialność za ujawnienie danych

Data: 17-07-2014 r.

Jeśli w związku z wykonywaniem swoich obowiązków pracownik ujawni informacje, które mogą narazić pracodawcę na szkodę, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Za ujawnienie danych klientów też czekają go konsekwencje.

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Zgodnie z art.100, 114, 119–120 i 122 Kodeksu pracy pracownik ma obowiązek zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Oznacza to, że jeżeli przez niewłaściwe wykonanie swoich obowiązków służbowych lub ich niewykonanie wyrządzi pracodawcy szkodę, to poniesie odpowiedzialność materialną, tzn. zapłaci odszkodowanie w wysokości wyrządzonej szkody. Przy czym odpowiedzialność ta nie może być większa niż kwota 3-miesięcznego wynagrodzenia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy szkoda zostanie wyrządzona umyślnie. Wówczas sprawca jest zobowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.

Należy także dodać, że jeżeli podczas wykonywania obowiązków pracowniczych szkoda zostanie wyrządzona osobie trzeciej, wtedy będzie musiał ją naprawić pracodawca. Jednak w tego typu sytuacjach firma następnie obciąża kosztami odszkodowania pracownika na analogicznych zasadach, jak zostało to opisane.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Kodeks cywilny (art. 23–24, 415 i 429) określa również odpowiedzialność odszkodowawczą. Jeżeli swoim działaniem naruszane są dobra osobiste innej osoby, może ona od sprawcy żądać zaniechania działania, o ile zostanie ono uznane za bezprawne. Ma też prawo oczekiwać usunięcia skutków takiego działania, np. poprzez złożenie oświadczenia odpowiedniej treści. Poszkodowany może także żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty określonej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Należy zwrócić szczególną uwagę na art. 24 § 3 kc, zgodnie z którym ochrona dóbr osobistych nie uchyla ochrony na mocy innych przepisów. Oznacza to, że nawet gdy sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności na mocy innych przepisów, np. ustawy o prawie autorskim, nadal będzie musiał liczyć się z roszczeniami dodatkowego zadośćuczynienia w oparciu o Kodeks cywilny.

Odpowiedzialność za dane

Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych również nakładają pewną odpowiedzialność. Właściciel danych, którego prawa zostały naruszone, może domagać się od sprawcy:

  • zaniechania szkodliwej działalności,

  • usunięcia jej skutków,

  • naprawienia szkód powstałych wskutek tego naruszenia oraz wydania uzyskanych korzyści.

Niezależnie od tego poszkodowany może żądać ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści lub też podania do publicznej wiadomości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie.

Marcin Szeliga, Microsoft Most Valuable Professional, Założyciel SQLExpert.pl

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35376 )
Array ( [docId] => 35376 )