W załączniku do uchwały rady gminy nie można ujawnić danych osobowych

Autor: Wioleta Szczygielska
Data: 04-07-2016 r.

Nie można publikować na stronie internetowej urzędu danych osobowych osób, które zgłosiły wnioski i uwagi do projektu prowadzonego przez gminę – informuje w swoim wystąpieniu Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zajął stanowisko w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej załącznika do uchwały rady gminy z szerokim zakresem danych osobowych osób zgłaszających wnioski i uwagi do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. GIODO nakazał gminie usunięcie z BIP danych osobowych tych osób.

GIODO w swoim wystąpieniu (DOLiS-035-117/16) potwierdził, że wprawdzie zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna (w tym treść uchwał) powinna być udostępniana, jednak prawo to jest ograniczone przez prawo do prywatności, a jednym z jego elementów jest ochrona danych osobowych. Taki pogląd wielokrotnie przedstawiał również Trybunał Konstytucyjny (m.in. w wyroku z 20 marca 2006 r., sygn. akt K 17/2005).

Ponadto zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z wyroku z 15 października 2012 r. (sygn. akt: II SA/Kr 1058/12) „(…) wnioski i uwagi wnoszone do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowią informację publiczną, pomimo faktu, iż zostały one wytworzone przez podmioty prywatne”. Jednocześnie, sąd orzekł, że nie podlegają ujawnieniu dane osobowe podmiotów, które takie wnioski i uwagi złożyły ze względu na ochronę art. 5 ust. 1-4 ustawy o udostępnienie informacji publicznej.

GIODO przypomina, że do danych osobowych opublikowanych w internecie ma nieograniczona liczba podmiotów i mogą być one wykorzystane niezgodnie z prawem. A to na administratorze danych osobowych spoczywa obowiązek ochrony interesów osób, których dane przetwarza. Administrator musi dbać m.in. o to, by przetwarzane przez niego dane były adekwatne do celów, w których są wykorzystywane. Poza tym, ADO powinien zastosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednią ochronę danych m.in. przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym.

W związku z tym GIODO zaleca, by przed opublikowaniem wykazu uwag wniesionych do Studium, dokument został zanonimizowany, tzn. powinny zostać z niego usunięte dane osobowe osób zgłaszających uwagi. Jak wynika z orzecznictwa, usunięcie danych osobowych osób zgłaszających uwagi z uchwały zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej nie wpływa na jej czytelność, a sama uchwała nie traci waloru informacyjnego.

Wioleta Szczygielska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39176 )
Array ( [docId] => 39176 )

Array ( [docId] => 39176 )