Jakie informacje wpisuje się do rejestru przedsiębiorców?

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 01-10-2012 r.

Do rejestru przedsiębiorców wpisuje się nazwę lub firmę przedsiębiorcy, siedzibę oraz adres siedziby i adresy oddziałów przedsiębiorcy jeśli takie istnieją. W przypadku spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej wpisuje się między innymi informacje o wspólnikach.

Przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wpisuje się m. in. wysokość jej kapitału zakładowego, informację czy wspólnicy mogą mieć jeden bądź większą ilość udziałów oraz informację o wspólnikach, którzy posiadają, co najmniej 10% udziałów w kapitale zakładowym.

Charakterystycznymi danymi dotyczącymi spółki akcyjnej są m. in. informacje o liczbie akcji i ich wartości nominalnej, o uprzywilejowanych akcjach,o wysokości kapitału docelowego ,oraz wzmianka jaka część kapitału zakładowego została opłacona.

W dziale drugim rejestru przedsiębiorców zamieszcza się informacje o organach (w tym również składach osobowych tych organów) oraz osobach uprawnionych do reprezentowania danego przedsiębiorcy. W dziale drugim wpisuje się również informacje o organie nadzoru i jego składzie osobowym .

Zgodnie z art. 40 ustawy o KRS dział trzeci rejestru przedsiębiorców zawiera następujące dane:

  • przedmiot działalności przedsiębiorcy,
  • wzmiankę o złożeniu dokumentów finansowych
  • uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz
  • o podziale zysku lub pokryciu straty.

 

Wpisy dokonywane w dziale czwartym to przede wszystkim informacje o zdarzeniach, które dotyczą zaległości podatkowych i celnych przedsiębiorcy, należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, informacje o wierzycielach przedsiębiorcy, którzy bezskutecznie dochodzą od niego swoich należności oraz informacje o pewnych zdarzeniach, potwierdzających niewypłacalność przedsiębiorcy.

W dziale piątym rejestru przedsiębiorców zamieszcza się wzmiankę o powołaniu i odwołaniu kuratora dla danego przedsiębiorcy.

I wreszcie w dziale szóstym wpisuje się informacje generalnie dotyczące likwidacji przedsiębiorcy, jego przekształcenia, podziału i połączenia z innym podmiotem oraz informacje dotyczące upadłości przedsiębiorcy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2007 r. Nr 168 poz. 1186 ze zm.)

Przemysław Gogojewicz


Zobacz także:

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25732 )
Array ( [docId] => 25732 )