Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości spółki

Autor: Michał Koralewski
Data: 20-01-2015 r.

Jeżeli spółka popadła w kłopoty finansowe i zarząd rozważa złożenie do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości, powinien rozróżnić dwa rodzaje upadłości, które mogą zostać ogłoszone względem spółki-dłużnika. Pierwszym z nich jest upadłość układowa, drugim zaś upadłość likwidacyjna.

W pierwszym przypadku postępowanie ma na celu doprowadzenie do zawarcia pomiędzy dłużnikiem i jego wierzycielami tzw. układu, będącego formą ugody określającej jakie zobowiązania, w jakiej wysokości, kolejności oraz terminach mają zostać przez dłużnika spłacone.

 

Układ wykonywany jest pod kontrolą sędziego-komisarza oraz nadzorcy sądowego. Po wykonaniu układu sąd upadłościowy odwołuje nadzorcę sądowego, a zarząd spółką oraz jej majątkiem powraca do jej organów.

Upadłość układowa

W sytuacji zaś, gdy ogłoszono upadłość układową, sąd może pozostawić zarząd własny upadłego. Wtedy powoływany jest nadzorca sądowy. Jego rolą jest prowadzenie stałego nadzoru nad sposobem wykonywania układu przez upadłego oraz bieżącym zarządem jego majątku. Upadły uprawniony jest do samodzielnego dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu jest wymagana zgoda nadzorcy sądowego. Ogłaszając upadłość układową sąd może postanowić o powołaniu zarządcy, zamiast nadzorcy sądowego. Stanie się tak, gdy w ocenie sądu upadły nie daje rękojmi należytego sprawowania zarządu swoim mieniem. Kompetencje zarządcy zbliżone są do uprawnień syndyka.

Niewykonanie lub naruszenie układu

Niewykonanie albo naruszenie układu może doprowadzić do zmiany postanowienia o ogłoszeniu upadłości układowej na postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej. W takim przypadku, podobnie jak pierwotnym ogłoszeniu tego rodzaju upadłości, postępowanie zmierza do zakończenia bieżących interesów dłużnika, sprzedaży jego mienia przez syndyka oraz zaspokojenia z uzyskanych w ten sposób funduszy wierzycieli, a następnie wykreśleniu spółki z rejestru przedsiębiorców KRS. Po zakończeniu tego postępowania spółka przestaje zatem istnieć.

Upadłość likwidacyjna

W przypadku ogłoszenia upadłości likwidacyjnej sąd upadłościowy powołuje niezwłocznie syndyka, który obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne oraz przystępuje do jego likwidacji. W tej sytuacji zarząd spółki traci swoje kompetencje do prowadzenia jej sprawy oraz reprezentacji.

Skutek ogłoszenia upadłości

Z chwilą ogłoszenia upadłości, niezależnie od jej rodzaju, cały majątek upadłego staje się masą upadłości przeznaczoną do zaspokojenia wierzycieli. Aby zapobiec praktykom, które mogłyby skutkować wyprowadzeniem majątku ze spółki przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, ustawa przewiduje specjalne regulacje.

W stosunku do masy upadłości bezskuteczne są czynności prawne dokonane przez upadłego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, którymi rozporządził swoim majątkiem, jeżeli dokonane zostały nieodpłatnie albo odpłatnie, ale wartość świadczenia upadłego przewyższa w rażącym stopniu wartość świadczenia otrzymanego przez upadłego lub zastrzeżonego dla upadłego lub dla osoby trzeciej.

Analogiczny skutek będą miały czynności odpłatne dokonane w terminie sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku, gdy ich drugą stroną będą wspólnicy spółki, jej reprezentanci lub ich małżonkowie, jak również spółki powiązane, ich wspólnicy, reprezentanci lub małżonkowie tych osób albo spółki dominujące.

Michał Koralewski, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36420 )
Array ( [docId] => 36420 )