Kiedy w spółce należy powołać komisję rewizyjną

Autor: Michał Koralewski
Data: 20-01-2015 r.

Konieczność powołania komisji rewizyjnej i rady nadzorczej wystąpi w spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500.000 złotych, a wspólników jest więcej niż 25. Jednakże wspólnicy spółki mogą w takim przypadku zdecydować, czy w spółce funkcjonować będzie tylko rada nadzorcza, tylko komisja rewizyjna, czy też jednocześnie oba te organy. W pozostałych wypadkach powołanie komisji rewizyjnej jest fakultatywne.

Do podstawowych obowiązków komisji rewizyjnej należy ocena sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, jak również składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, w trybie i w zakresie określonym dla wykonywania tych czynności przez radę nadzorczą. Fakt ustanowienia komisji rewizyjnej, jej kompetencje oraz osoby powołane w jej skład, a także wszelkie zmiany w tym zakresie należy złożyć sądowi rejestrowemu na tych samych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku rady nadzorczej.

Kompetencje komisji rewizyjnej

W spółce, w której nie została ustanowiona rada nadzorcza, umowa może rozszerzyć obowiązki komisji rewizyjnej. Do jej kompetencji może należeć sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W umowie spółki możliwe jest zastrzeżenie także, że zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę tego organu przed dokonaniem oznaczonych w umowie spółki czynności. Kolejną możliwością jest przekazanie komisji rewizyjnej prawa zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków zarządu.

Członkostwo w komisji

Komisja rewizyjna jest organem kolegialnym i musi składać się co najmniej z trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Umowa spółki może przewidywać inny sposób powoływania lub odwoływania tychże osób. Przykładowo, każdy ze wspólników, albo wybrani z nich, mogą otrzymać uprawnienie do wskazywania i odwoływania po jednym członku komisji rewizyjnej.

Członkiem komisji rewizyjnej nie może być członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat. Nadto, członkiem tego organu może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także gdy nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ksh, bądź nie orzeczono względem niej zakazu zajmowania stanowisk w spółkach kapitałowych na podstawie odrębnych przepisów.

Michał Koralewski, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Biznesplan

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 36419 )
Array ( [docId] => 36419 )

Array ( [docId] => 36419 )