Kiedy w spółce należy powołać komisję rewizyjną

Autor: Michał Koralewski
Data: 20-01-2015 r.

Konieczność powołania komisji rewizyjnej i rady nadzorczej wystąpi w spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500.000 złotych, a wspólników jest więcej niż 25. Jednakże wspólnicy spółki mogą w takim przypadku zdecydować, czy w spółce funkcjonować będzie tylko rada nadzorcza, tylko komisja rewizyjna, czy też jednocześnie oba te organy. W pozostałych wypadkach powołanie komisji rewizyjnej jest fakultatywne.

Do podstawowych obowiązków komisji rewizyjnej należy ocena sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, jak również składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, w trybie i w zakresie określonym dla wykonywania tych czynności przez radę nadzorczą. Fakt ustanowienia komisji rewizyjnej, jej kompetencje oraz osoby powołane w jej skład, a także wszelkie zmiany w tym zakresie należy złożyć sądowi rejestrowemu na tych samych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku rady nadzorczej.

Kompetencje komisji rewizyjnej

 

W spółce, w której nie została ustanowiona rada nadzorcza, umowa może rozszerzyć obowiązki komisji rewizyjnej. Do jej kompetencji może należeć sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W umowie spółki możliwe jest zastrzeżenie także, że zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę tego organu przed dokonaniem oznaczonych w umowie spółki czynności. Kolejną możliwością jest przekazanie komisji rewizyjnej prawa zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków zarządu.

Członkostwo w komisji

Komisja rewizyjna jest organem kolegialnym i musi składać się co najmniej z trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Umowa spółki może przewidywać inny sposób powoływania lub odwoływania tychże osób. Przykładowo, każdy ze wspólników, albo wybrani z nich, mogą otrzymać uprawnienie do wskazywania i odwoływania po jednym członku komisji rewizyjnej.

Kadencja komisji rewizyjnej wynosi jeden rok, chyba że w umowie spółki przewidziano dłuższy okres. W pierwszej sytuacji mandaty jej członków wygasają z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. W przypadku powołania członków komisji rewizyjnej na okres dłuższy niż rok, ich mandaty wygasają z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.

Ograniczenia składu

Członkiem komisji rewizyjnej nie może być członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat. Nadto, członkiem tego organu może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także gdy nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ksh, bądź nie orzeczono względem niej zakazu zajmowania stanowisk w spółkach kapitałowych na podstawie odrębnych przepisów.

Michał Koralewski, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36419 )
Array ( [docId] => 36419 )