Kiedy należy wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki

Autor: Michał Koralewski
Data: 20-01-2015 r.

Podstawą ogłoszenia upadłości, a zatem także przesłanką do złożenia wniosku w tym zakresie, jest niewypłacalność dłużnika. Dłużnika uważa się natomiast za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jeżeli dłużnikiem jest spółka z o.o. albo inna jednostka organizacyjna, uważa się ją za niewypłacalną także wtedy, gdy jej zobowiązania przekroczą wartość jej majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania są wykonywane (opłacane).

Dla określenia stanu niewypłacalności bez znaczenia jest przyczyna niewykonywania zobowiązań. Niewypłacalność istnieje nie tylko wtedy, gdy dłużnik nie ma środków, lecz także wtedy, gdy nie wykonuje zobowiązań z innych przyczyn. Niewypłacalność dłużnika istnieje zawsze, gdy nie wykonuje on swoich wymagalnych zobowiązań, nawet jeżeli nie spełnia ich celowo, chociaż ma ku temu faktyczną i prawną możliwość. Nie ma również znaczenia, czy są to zobowiązania publicznoprawne, czy cywilnoprawne oraz to, czy są one stwierdzone tytułem egzekucyjnym czy wykonawczym. Podobnie, dla oceny niewypłacalności nie bada się wysokości przeterminowanych zobowiązań dłużnika.

Przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego stosuje się tylko w przypadku gdy dany dłużnik ma co najmniej dwóch wierzycieli związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Do ogłoszenia upadłości nie jest zaś wystarczające posiadanie kilku zobowiązań względem jednego wierzyciela.

Wniosek o ogłoszenie upadłości

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać złożony przez każdą osobę uprawnioną do reprezentowania spółki z o.o. Nie musi być zatem podpisany przez cały zarząd spółki, wystarczające jest wystąpienie z nim przez jednego członka tego organu. Może być również złożony przez każdego z wierzycieli spółki.

Sam zaś wniosek powinien zostać zgłoszony w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiły przesłanki upadłości. Osoby wchodzące w skład zarządu spółki z o.o. ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą względem wierzycieli oraz karną za uchybienie temu terminowi. Jeżeli zachodzą równocześnie warunki umożliwiające oddalanie przez sąd wniosku, można wnosić jednocześnie o zezwolenie na wszczęcie postępowania naprawczego. Sąd, uwzględniając takie żądanie oddala z jednej strony wniosek o ogłoszenie upadłości, z drugiej zaś zezwala na wszczęcie przez spółkę postępowania naprawczego.

Oddalenie wniosku

Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika. Sąd ma jednak obowiązek ogłosić upadłość, pomimo wystąpienia ww. przesłanek, jeżeli niewykonanie zobowiązań ma charakter trwały albo gdy oddalenie wniosku może spowodować pokrzywdzenie wierzycieli. Kompetencja sądu do oddalenia wniosku dłużnika o ogłoszenie jego upadłości nie zwalnia go z obowiązku złożenia tego wniosku. W każdym zatem przypadku wystąpienia wymienionych przesłanek ogłoszenia upadłości, dłużnik winien złożyć stosowny wniosek.

Michał Koralewski, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36421 )
Array ( [docId] => 36421 )