Kogo można wpisać do rejestru dłużników niewypłacalnych

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 01-10-2012 r.

Rejestr dłużników niewypłacalnych jest instytucją zupełnie nową w polskim systemie prawa. Ma on stanowić źródło informacji o osobach fizycznych, z którymi prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej wiązać się może z podwyższonym ryzykiem. Wpisy do rejestru dłużników niewypłacalnych dokonywane są z urzędu lub na wniosek wierzyciela.

Zgodnie z art. 55 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym do rejestru dłużników niewypłacalnych wpisuje się z urzędu:

1) osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono ich upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie oddalony z tego powodu, że majątek dłużnika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych,

2) wspólników ponoszących odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, z wyłączeniem komandytariuszy w spółce komandytowej, jeżeli ogłoszono jej upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony z tego powodu, że majątek dłużnika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

3) dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym,

 

4) osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym lub spółdzielni

5) dłużników, o których mowa w art. 1086 § 4 kodeksu postępowania cywilnego.

Wpisywanie z urzędu dokonuje sąd rejestrowy na podstawie zgłoszenia sądu prowadzącego postępowanie upadłościowe lub egzekucyjne wobec dłużnika albo zgłoszenia organu administracyjnego prowadzącego postępowanie egzekucyjne.

Z kolei zgodnie z treścią art. 56 ustawy o KRS na wniosek wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie fizycznej wpisuje się do rejestru dłużnika, który w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłacił należności stwierdzonej tytułem wykonawczym. Tytułem wykonawczym jest najczęściej wyrok sądowy.

Niektóre informacje wpisywane z urzędu do rejestru dłużników niewypłacalnych pokrywają się z informacjami wpisywanymi z urzędu do działu czwartego w rejestrze przedsiębiorców. Może się więc zdarzyć, że ten sam podmiot będzie miał dokonane wpisy do obu rejestrów.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2007 r. Nr 168 poz. 1186 ze zm.)


Zobacz także:

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25731 )
Array ( [docId] => 25731 )