Czy wspólnik spółki jawnej może być w niej zatrudniony

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 20-08-2012 r.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki jawnej.

Kodeks pracy nie zawiera żadnego zakazu zatrudniania wspólników w ich spółce jawnej. Radą w tej materii śpieszy Kodeks spółek handlowych. Zgodnie z brzmieniem art. 39 ksh, każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki.

Warto dodać, iż swobodne kształtowanie treści umowy przez wspólników w zakresie stosunków wewnętrznych spółki ulega w dwóch wypadkach ustawowemu ograniczeniu (art. 37 § 2 ksh).

Po pierwsze wspólnicy nie mogą powierzyć prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem samych wspólników (art. 38 § 1 ksh). Niedopuszczalna będzie więc sytuacja, kiedy wszystkie osoby legitymowane do prowadzenia sprawy spółki pochodzą spoza grona wspólników. Wystarczy jednak, aby w tym gronie znalazł się przynajmniej jeden wspólnik, a dyspozycja art. 38 § 1 kodeksu spółek handlowych nie zostanie naruszona.

Po drugie zaś nieważne będzie umowne ograniczenie prawa wspólnika do osobistego zaciągania informacji o stanie majątku i interesów spółki oraz umowne ograniczenie prawa do osobistego przeglądania ksiąg i dokumentów spółki (art. 38 § 2 ksh). Każdy wspólnik, chociażby z tego względu, iż służy mu roszczenie o podział i wypłatę zysku (art. 52 § 1 ksh), ma żywotny interes prywatnoprawny w zapoznaniu się z całością interesów spółki i z tego powodu prawo do osobistego przeglądania ksiąg i dokumentów spółki nie może zostać mu odebrane przez innych wspólników.

Przez pojęcie „prowadzenie spraw spółki” należy rozumieć wszelkie decyzje (podejmowane przez wspólników indywidualnie lub kolegialnie) dotyczące funkcjonowania spółki oraz jej statusu prawnego. Moim zdaniem - choć jest to kwestia dyskusyjna - pojęcie to nie obejmuje decyzji dotyczących statusu poszczególnych wspólników (których wszak nie można utożsamiać ze spółką), czyli np. decyzji o pozbawieniu wspólnika prawa do prowadzenia spraw spółki lub prawa do jej reprezentowania.

 

W pojęciu „prowadzenie spraw spółki” mieszczą się zarówno decyzje w sprawach ściśle wewnętrznych (np. decyzje planistyczne, decyzje w sprawie podjęcia lub zaniechania produkcji określonych wyrobów, polecenia kierowane do pracowników spółki), jak i decyzje, które dotyczą stosunków zewnętrznych, tzn. stosunków z innymi podmiotami lub organami państwowymi (np. decyzje w sprawie zawarcia określonej umowy, decyzje o wytoczeniu powództwa). Pojęcie to obejmuje również akty reprezentacji spółki, czyli składanie i przyjmowanie oświadczeń woli ze skutkiem dla spółki.

Co do aktów reprezentacji należy jednak mieć na względzie regulację szczególną zawartą w art. 29-30 ksh, która dotyczy prawa do reprezentowania spółki w aspekcie podmiotowym (kto może reprezentować spółkę) i przedmiotowym (zakres umocowania), a w istocie - przesłanki uznania działań wspólnika reprezentującego spółkę za skuteczne wobec spółki.


Zobacz także:

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25677 )
Array ( [docId] => 25677 )