Kto ustala wynagrodzenie członków zarządu w spółce?

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 10-10-2012 r.

Rada nadzorcza ustala wynagrodzenie członków zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy, chyba że statut stanowi inaczej. Walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia, że wynagrodzenie członków zarządu obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku rocznym spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 347 § 1 ksh.

Zasadniczo wynagrodzenie członków zarządu jest objęte tajemnicą. Z ochrony takiej nie korzystają jednak menadżerowie zatrudnieni w spółkach państwowych.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami (Dz. U. Nr 26 poz. 306) informacje o wynagrodzeniach członków zarządów jednostek wskazanych w art. 1 pkt 1-13 ustawy oraz nagrodach rocznych, świadczeniach dodatkowych i odprawach jawnych nie podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych i tajemnicy handlowej.

Równocześnie należy zauważyć, iż wynagrodzenie członków zarządów spółek państwowych nie może przekraczać sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wynagrodzenie członków zarządów spółek handlowych nie korzysta z pełnej ochrony przewidzianej w art. 84 kodeksu pracy. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. W przypadku spółek państwowych postanowienia dotyczące wynagrodzenia członków zarządów spółek państwowych mogą być oceniane przez pryzmat zasad współżycia społecznego jako nieważne, gdy przekraczają granice godziwości. Członkom zarządów zatrudnionym na podstawie umowy o pracę - jako osobom zarządzającym w imieniu pracodawcy zakładem pracy - nie przysługuje wynagrodzenie oraz dodatek z tytułu pracy poza normalnymi godzinami pracy.

Członkowie zarządu zatrudnieni na podstawie umowy o pracę ponoszę też odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone pracodawcy na innych zasadach niż pozostali pracownicy.

Decydujące znaczenie przy ustalaniu ich odpowiedzialności ma fakt, czy mieli wiedzę niezbędną do podjęcia określonej decyzji. Jeśli przy podejmowaniu decyzji musieli się wykazać wiedzą, która co prawda nie wynikała z ich wykształcenia, ale była łatwa do nabycia i opanowania nawet dla osoby niebędącej fachowcem, wówczas odpowiadają samodzielnie za powstałą szkodę.

Podstawa prawna: ustawa kodeks spółek handlowych ( Dz. U z 2000 Nr 94 poz. 1037 ze zm.)

Przemysław Gogojewicz


Zobacz także:

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25738 )
Array ( [docId] => 25738 )