Obowiązki zarządu spółki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

Data: 28-06-2013 r.

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zarząd powinien złożyć odpowiednie dokumenty w urzędzie skarbowym i KRS. Do obowiązków zarządu spółki z o.o. należy też przekazanie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego wraz z odpisem uchwały zgromadzenia wspólników je zatwierdzającej.

Jeśli spółka była zobowiązana do badania sprawozdania, to do obowiązków zarządu spółki z o.o. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego należy też przesłanie opinii i raportu audytora. Dokumenty te zarząd przesyła w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Ponadto w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania zarząd spółki składa we właściwym rejestrze sądowym komplet dokumentów zawierający:
  • roczne sprawozdanie finansowe, czyli:
  • wprowadzenie,
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • dodatkowe informacje i objaśnienia oraz
  • zestawienie zmian w kapitale własnym i rachunek przepływów pieniężnych - jeżeli spółka ma obowiązek je sporządzić;
  • opinię biegłego rewidenta, jeśli sprawozdanie podlegało badaniu;
  • odpis uchwały bądź postanowienia zgromadzenia wspólników o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty;
  • sprawozdanie z działalności.

Obowiązkiem zarządu spółki z o.o. jest również złożenie do KRS wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców na druku KRS-Z30 wraz z załącznikiem KRS-ZN. Zgłoszenie sprawozdania do KRS kosztuje 40 zł. Jeśli zaś będą dokonywane jeszcze jakieś inne zmiany (np. w składzie zarządu), wówczas spółka zobowiązana jest wnieść opłatę sądową w wysokości 400 zł. Ponadto należy zapłacić za ogłoszenie informacji o złożeniu sprawozdania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłata wynosi 250 zł i nie ma od niej zwolnienia.

Jeśli zarząd złoży sprawozdanie do KRS po terminie, wówczas sąd rejestrowy wezwie spółkę do jego złożenia. Sąd wyznaczy na to dodatkowy 7-dniowy termin, którego należy dotrzymać pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W przeciwnym razie sąd rejestrowy nałoży na spółkę grzywnę.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25778 )
Array ( [docId] => 25778 )