Pełnomocnictwo w spółce gminnej a funkcja zgromadzenia

Autor: Maciej Szupłat
Data: 12-11-2015 r.

Wiceburmistrz może być pełnomocnikiem i wykonywać funkcję zgromadzenia wspólników na zasadzie pełnomocnictwa szczególnego, udzielonego przez burmistrza. W myśl art. 26 ustawy o samorządzie gminnym organem wykonawczym gminy jest wójt. Burmistrz jest organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy. Natomiast w miastach powyżej 100.000 mieszkańców organem wykonawczym jest prezydent miasta.

Wójt (burmistrz) jest organem wykonawczym gminy. Jest to organ jednoosobowy. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz. Tymczasem według art. 12 ust. 4 ustawy o gospodarce komunalnej w jednoosobowych spółkach jednostek samorządu terytorialnego funkcję zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) pełnią organy wykonawcze tych jednostek.

Ustawa wprost wskazuje, że jako zgromadzenie wspólników działa organ wykonawczy, czyli wójt (burmistrz, prezydent). Działa on w spółce nie we własnym imieniu i na cudzy rachunek, lecz występuje jako organ gminy i jest „narzędziem” gminy działającym w charakterze zgromadzenia wspólników.

Wójt (burmistrz, prezydent) czerpie swoje umocowanie do działania bezpośrednio z przepisów dotyczących gminy (miasta), w których jest wskazywany jako organ wykonawczy. W tych przepisach nie ma mowy o zastępcy wójta. Wynika stąd, że zastępca może działać jako zgromadzenie wspólników w dwóch sytuacjach:

  1. gdy działa jako pełnomocnik wójta - w tej sytuacji nie jest organem wykonawczym, ale działa z umocowania i upoważnienia tego organu. Należy wskazać, że zasadne jest, żeby było to pełnomocnictwo szczególne w rozumieniu Kodeksu cywilnego;
  2. gdy zastępuje wójta (burmistrza) w sytuacjach wskazanych w ustawie, jeżeli ten jako organ wykonawczy nie może pełnić funkcji.

Należy pamiętać, że stosuje się do niego wszelkie ograniczenia dotyczące pełnomocników wspólników spółki z o.o. na zgromadzeniu wspólników. Według artykułu 243 ksh, jeżeli ustawa lub umowa spółki nie zawierają ograniczeń, wspólnicy mogą uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.

Członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na zgromadzeniu wspólników. Pełnomocnikiem na zgromadzeniu nie może być członek zarządu i pracownik spółki (jeżeli stosunek członkostwa lub zatrudnienia istnieje w dniu zgromadzenia, przy czym chodzi tu tylko o osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę). Według art. 244 ksh, wspólnik nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu między nim a spółką. 

Maciej Szupłat, adwokat

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38431 )
Array ( [docId] => 38431 )