Pracodawca nie musi wykazać winy aby obciążyć pracownika za szkodę w powierzonym mieniu

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 22-08-2012 r.

Zgodnie z art. 124 kodeksu pracy pracownik odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w mieniu, które zostało mu powierzone z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. W szczególności chodzić może o: pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności, narzędzia lub podobne przedmioty, środki ochrony indywidualnej odzież i obuwie robocze. Co ciekawe, pracodawca nie musi w tym przypadku udowadniać winy pracownika. Ważne jest jednak aby wykazał jego szkodę oraz konkretne uchybienia, które ją spowodowały.

Koniecznym elementem odpowiedzialności pracownika w omawianym przypadku jest wina. Odmiennie jednak niż przy podstawowych zasadach odpowiedzialności za mienie, na pracodawcy nie spoczywa ciężar udowodnienia pracownikowi winy w spowodowaniu szkody. Wina ta jest domniemana. W związku z tym to pracownik, aby uwolnić się od odpowiedzialności za szkodę w mieniu powierzonym, musi wykazać, że szkoda powstała w całości lub w części z przyczyn od niego niezależnych (art. 124 § 3 kodeksu pracy).

Sąd Najwyższy: ciężaru dowodu nie można zmienić umową

W myśl wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 1998 r. (I PKN 564/97, OSNAPiUS 1999 r. nr 5 poz. 162), w świetle art. 18 kodeksu pracy, niedopuszczalne jest w drodze umowy modyfikowanie na niekorzyść pracownika zasady, że pracodawca w przypadku odpowiedzialności za mienie powierzone obowiązany jest udowodnić wyrządzenie przez pracownika szkody w tym mieniu i jej wysokość.

Zanim jednak będzie mogło mieć to miejsce, pracodawca ma „wcześniejszy” obowiązek wykazania szkody oraz konkretnych uchybień pracownika odpowiedzialnego za mienie powierzone, jak również związku przyczynowego między tymi uchybieniami a powstałą szkodą.

Ustna umowa o odpowiedzialności za mienie powierzone

Umowa o odpowiedzialności za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się powinna być zawarta na piśmie. W przeciwieństwie jednak do umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej, niezawarcie jej na piśmie nie powoduje nieważności takiej umowy.

Nie ma również przeszkód prawnych, aby umowę o odpowiedzialności materialnej zawrzeć później - już w czasie trwania stosunku pracy. Wymaga to bądź zmiany treści umowy, bądź zawarcia umowy odrębnej, która w istocie będzie klauzulą autonomiczną do łączącej strony umowy o pracę.

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25679 )
Array ( [docId] => 25679 )