Umowa spółki z o.o. musi zawierać wysokość kapitału zakładowego

Data: 07-11-2013 r.

Wysokość kapitału zakładowego spółki z o.o. musi być konkretnie zapisana w umowie spółki. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, jest to jeden z koniecznych elementów umowy. Kapitał zakładowy ma stałą wartość, nie można go mylić z majątkiem spółki.

W myśl art. 154 § 1 ksh minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki z o.o. powinna wynosić co najmniej 5.000 złotych. Brak jest natomiast przepisu, który wprowadzałby ograniczenie co do górnej wysokości kapitału.

Warto zaznaczyć, że kapitał zakładowy należy odróżnić od kapitału rzeczywiście wniesionego przez wspólników. Ten pierwszy jest funduszem, a więc elementem pasywów w bilansie spółki. Natomiast drugi jest sumą wartości praw przekazanych przez udziałowców na rzecz spółki.

Fakt umieszczenia kapitału zakładowego w pasywach wyznacza mu swoistą rolę gwarancyjną wobec wierzycieli spółki (uchwała Sądu Najwyższego, III CZP 123/92). Nie oznacza to jednak, że jest on nienaruszalnym depozytem z przeznaczeniem na zaspokojenie wierzycieli ani że jest to informacja o minimalnym majątku spółki, który określa granicę odpowiedzialności spółki za jej zobowiązania. Tak rozumiana zasada nienaruszalności kapitału zakładowego byłaby sprzeczna z jego drugim przeznaczeniem, tj. funkcją ekonomiczną.

Zgodnie z nią aktywa odpowiadające wartości tego kapitału służą spółce z o.o. do finansowania określonego w umowie spółki przedmiotu działalności. Ponadto wysokość kapitału zakładowego musi odpowiadać sumie wartości nominalnej wszystkich udziałów. Nie musi natomiast pokrywać się z wysokością wkładów, na którą to składać się może wartość nominalna udziałów i przewyższająca ją nadwyżka.

Należy pamiętać, że ksh określa, że wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 zł.

Stała wartość kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy ma stałą, zapisaną w umowie spółki wartość. Natomiast wartość majątku spółki ulega zmianom w zależności od jej sytuacji finansowej oraz warunków ekonomicznych na rynku. Majątek przedsiębiorstwa w bilansie, czyli w dokumencie księgowym, odpowiada jego aktywom. Wartość majątku szacowana jest według wartości przedmiotów majątkowych, wielkości rezerw, tych utworzonych i nieutworzonych, prognozy co do wypracowanego zysku oraz wartości zadłużenia i płynności finansowej.

Kapitał zakładowy jest składnikiem kapitału własnego

Od kapitału zakładowego należy odróżnić także kapitał własny. Ujmowany jest on w bilansie po stronie pasywów w części A i obejmuje kapitał zakładowy (podstawowy), kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy, pozostałe fundusze celowe, niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych oraz wynik finansowy netto roku obrotowego.

Kapitał ten nazywany jest kapitałem własnym, ponieważ powstaje z wkładów wspólników (kapitał zakładowy) i z wypracowanego przez spółkę zysku (kapitał zapasowy, rezerwowy, fundusze celowe). Istotne jest to, że złożenie przez wspólników oświadczeń w umowie spółki o objęciu wszystkich udziałów w kapitale zakładowym jest warunkiem skutecznego zawiązania spółki z o.o.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25850 )
Array ( [docId] => 25850 )