Zarząd spółki z o.o. – zasady sprawowania funkcji

Data: 15-02-2014 r.

Skład zarządu spółki z o.o. jest, co do zasady, zmienny. O możliwości i regułach odwołania członka zarządu mówi przede wszystkim art. 203 Kodeksu spółek handlowych. Warto wiedzieć, że art. 203 § 2 Kodeksu zezwala na pewną swobodę w zakresie kształtowania zmian w składzie tego organu.

Możliwe jest upoważnienie określonego podmiotu do odwołania członka zarządu. Podmiotem tym może być np. rada nadzorcza, komisja rewizyjna, ale także osoba trzecia, czy też jeden ze wspólników. Jeśli uprawnionym do odwołania członka zarządu jest podmiot kolegialny, to podejmuje on decyzję w formie uchwały. Umowa spółki może wprowadzić szczególne wymagania w zakresie formy, w jakiej akt odwołania powinien zostać dokonany, które mogą dotyczyć przede wszystkim kworum bądź większości podczas podejmowania uchwały, ale także mogą one odnosić się do samej formy aktu (forma w rozumieniu Kodeksu cywilnego). Konsekwencje zastrzeżenia w umowie szczególnej formy wynikają z art. 73 i 74 Kodeksu cywilnego.

Ważne

Członek zarządu spółki z o.o. może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu.

Uchwała wspólników

Zasadą jest, że członek zarządu może być w każdej chwili odwołany uchwałą wspólników, a więc nawet wówczas, gdy umowa spółki powierza kompetencję do powoływania i odwoływania członków zarządu innemu organowi. Brzmienie art. 203 § 1 ksh oznacza zatem także to, że sprawa odwołania członka zarządu nie musi być nawet umieszczona w porządku obrad zgromadzenia (jeżeli do odwołania ma dojść na zgromadzeniu, a nie uchwałą wspólników podejmowaną bez odbycia zgromadzenia), lecz może być wprowadzona ad hoc do porządku obrad każdego zgromadzenia wspólników.

Tylko więc w takiej sytuacji członek zarządu rzeczywiście może być odwołany w każdym czasie, a nie pod warunkiem zwołania zgromadzenia z punktem porządku obrad przewidującym odwołanie. Uchwałę w sprawie odwołania członka zarządu można podjąć w każdym momencie, mimo że nie jest ona objęta porządkiem obrad. Podjęcie uchwały ze skutkiem natychmiastowym o odwołaniu członka zarządu nie wymaga także obecności całego kapitału zakładowego i braku sprzeciwów co do podjęcia uchwały w sprawie odwołania.

Ważne

Członkostwo w zarządzie ustaje w chwili odwołania (wpis w rejestrze sądowym ma charakter deklaratoryjny), jednakże umowa spółki, ewentualnie decyzja o odwołaniu, mogą zawierać odmienne uregulowania.

Odwołanie i powołanie

Omawiając zasadę odwołania danej osoby z funkcji członka zarządu na podstawie art. 203 § 1 ksh, należy zauważyć, że daje on tylko prawo do odwołania go w każdym czasie, ale nie daje już prawa do powołania na miejsce odwołanego członka zarządu innej osoby. Powoływać członków zarządu może wyłącznie organ spółki bądź osoba upoważniona do tego na podstawie postanowień umowy spółki, przy czym jeśli umowa nie zawiera postanowień odmiennych, członek zarządu jest powoływany także uchwałą wspólników (art. 201 § 4 ksh).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33823 )
Array ( [docId] => 33823 )