Zwolnienie od podatku dochodu z dywidend

Data: 21-01-2014 r.

Przy spełnieniu określonych warunków możliwe jest zwolnienie od podatku dochodowego wypłacanej dywidendy. Pamiętać jednak należy, że spółka wypłacająca dywidendę powinna zweryfikować, czy wspólnik spełnia kryteria do zwolnienia.

Warto pamiętać, że zwolnione są od podatku dochodowego dochody z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
  3. spółka (o której mowa w pkt 2) posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
  4. spółka (o której mowa w pkt 2) nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Czas powiązania

Jednocześnie przy zwolnieniu konieczne jest powiązanie udziałów spółki wypłacającej dywidendę ze spółką otrzymującą nieprzerwanie przez okres dwóch lat. W przypadku określonym w punkcie 3 termin ten jest jednak zachowany, gdy upływa po dniu uzyskania tych dochodów. Natomiast w przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów w tej wysokości nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka otrzymująca dywidendę jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

Certyfikat rezydencji

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33259 )
Array ( [docId] => 33259 )

Array ( [docId] => 33259 )