Zmienią się zasady oznaczania wyrobów budowlanych

Autor: Joanna Banasiak-Lach
Data: 07-07-2015 r.

Dnia 25 czerwca 2015 r. Sejm ustalił ostateczne brzmienie nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności. Ustawa wdraża unijne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305 z 9 marca 2011 r., określające zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.

Chodzi o wyroby nieobjęte tzw. zharmonizowaną specyfikacją techniczną, czyli przepisami unijnymi. Zdaniem ustawodawców, wejście w życie nowelizacji powinno poprawić skuteczność tych przepisów oraz zmniejszyć ich uciążliwość dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Ustawa określa nowe zasady znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym, przy czym zachowana została uproszczona procedura znakowania wyrobów wytwarzanych tradycyjnie, na określonym terenie, tzw. regionalnych wyrobów budowlanych. Dotychczasową ocenę zgodności wyrobów znakowanych znakiem budowlanym zastąpi deklarowanie przez producenta (poprzez sporządzenie krajowej deklaracji właściwości użytkowych) właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie Polskiej Normy lub krajowej oceny technicznej.

Zmiany w oznakowaniach

Jeżeli wyrób objęty jest zharmonizowaną specyfikacją techniczną, producent przy wprowadzaniu wyrobu do obrotu deklaruje jego właściwości użytkowe i umieszcza na nim oznakowanie CE, potwierdzając tym samym zgodność oznakowanego tym znakiem wyrobu budowlanego z zadeklarowanymi właściwościami użytkowymi. Przy tym, jeśli nie będzie zharmonizowanych specyfikacji technicznych, wówczas państwa członkowskie mają swobodę działania w określaniu zasad wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych, wyroby te wprowadzane do obrotu na rynku krajowym podlegają oznakowaniu znakiem budowlanym.

Szczegółowo określono obowiązki producentów, ich upoważnionych przedstawicieli, importerów i sprzedawców w zakresie wyrobów budowlanych znakowanych znakiem budowlanym, podobnie jak ma to miejsce w przypadku podmiotów gospodarczych wprowadzających do obrotu wyroby ze znakiem CE.

Nastąpi zmiana systemu kar za naruszenie przepisów, m.in. określono czyny stanowiące niezgodności formalne, do których stosowany będzie Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (obecnie do czynów tych stosowany jest Kodeks karny).

Zmiany w procedurach

Nowe przepisy określają również zasady i procedury wydawania, zmiany, przedłużenia terminu ważności oraz uchylania krajowych ocen technicznych oraz wyznaczania jednostek upoważnionych do ich wydawania. Zasady wydawania krajowych ocen technicznych są podobne do dotychczasowych zasad dotyczących udzielania aprobat technicznych. Krajowe oceny techniczne są wydawane na wniosek producenta lub grupy producentów na pięć lat, z możliwością ich przedłużenia. Koszt wydania, zmiany lub przedłużenia krajowej oceny technicznej ponosi wnioskodawca, przy czym projekt określa sposób ustalania wysokości tej odpłatności. Informacje o wydanych krajowych ocenach technicznych będą przekazywane Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. Krajowe oceny techniczne będą wydawane przez jednostki oceny technicznej upoważnione do wydawania europejskich ocen technicznych, a także przez krajowe jednostki oceny technicznej wyznaczone decyzją ministra.

Źródło:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Joanna banasiak-Lach

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37460 )
Array ( [docId] => 37460 )