Przy likwidacji jednostki trzeba skorygować odpis na ZFŚS

Data: 28-06-2017 r.

W wypadku likwidacji oraz przekształcenia jednostki oświatowej należy dokonać wyrejestrowania pracowników i płatnika składek, na odpowiednich deklaracjach ZUS. Pracodawca, który w trakcie roku budżetowego przekazuje w całości lub części zakład pracy, jest zobowiązany do skorygowania naliczonego odpisu na ZFŚS. Warto również pamiętać o przeksięgowaniu wyniku finansowego jednostki.

Szczególny sposób naliczania odpisu na ZFŚS zawarty jest w przepisach rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zgodnie z § 1 podstawę naliczania odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy). Na uwagę zasługuje zapis § ٣– przy obliczaniu przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym (budżetowym) dodaje się przeciętne liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach i otrzymaną sumę dzieli się przez 12. Sposób ten stosuje się także w przypadku gdy jednostka oświatowa (pracodawca) działa w okresie krótszym niż jeden rok kalendarzowy albo nalicza odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na niepełny rok kalendarzowy.

Jak przeksięgować wynik finansowy jednostki

 

Kwestia przeksięgowania wyniku finansowego jednostki likwidowanej nie jest prawnie uregulowana. W literaturze można spotkać dwa podejścia (zob. tabela 2 zamieszczona poniżej).

Przeksięgowanie wyniku finansowego jednostki likwidowanej

Metoda 1

Nie należy przeksięgowywać wyniku finansowego wynikającego z konta 860 „Wynik finansowy” na konto 800 „Fundusz jednostki w jednostce zlikwidowanej”. Gmina, przejmując należności, zobowiązania oraz majątek likwidowanej jednostki, wprowadza do swoich ksiąg na konto 860 stratę wykazaną przez jednostkę zlikwidowaną, a w następnym roku po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na konto 800. W jednostce, która przejęła wynik finansowy likwidowanej jednostki, wynik finansowy w rachunku zysków i strat nie będzie zgodny z wynikiem na koncie 860.

Metoda 2

Przeksięgowanie salda konta 860 na konto 800 powinno zostać dokonane przed ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych likwidowanej jednostki. Wynik finansowy powinien być wyksięgowany w jednostce, która go wypracowała (w jednostce likwidowanej), moim zdaniem najbardziej optymalnym terminem tej operacji jest dzień zakończenia działalności tej jednostki oświatowej.

Barbara Jarosz, główna księgowa jednostki budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40507 )
Array ( [docId] => 40507 )