Przeliczenie etatów na potrzeby wpłat na PFRON

Data: 31-03-2017 r.

Do potrzeb ustalenia obowiązku wpłat na PFRON, określając stan zatrudnienia, należy brać pod uwagę cały miesiąc oraz przeliczać etaty cząstkowe na pełny wymiar czasu pracy, wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jednostki oświatowe mają obowiązek składania comiesięcznych deklaracji w formie elektronicznej, za pośrednictwem programu e-PFRON2 oraz wpłacania należności – do 20. dnia następnego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłaty. Prawidłowo sporządzona deklaracja do PFRON, w części mającej wpływ na wysokość składki, powinna zawierać następujące informacje:

 • zatrudnienie ogółem – a więc przeciętne zatrudnienie wszystkich pracowników w danym miesiącu, w przeliczeniu na pełny etat, wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w tym etatów osób niepełnosprawnych w stopniu:
 • znacznym ze szczególnymi schorzeniami,
 • znacznym (pozostali),
 • umiarkowanym ze szczególnymi schorzeniami,
 • umiarkowanym (pozostali),
 • w stopniu lekkim.

oraz ogółem.

- Wychowankowie, uczniowie, studenci, słuchacze:

 • ogólna liczba wszystkich uczniów, studentów lub słuchaczy uczących się lub studiujących według stanu wskazanego w złożonym za poprzedni rok kalendarzowy sprawozdaniu SIO lub w zbiorze danych o liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków oraz absolwentów z poprzedniego roku szkolnego, w tym osób niepełnosprawnych w stopniu:
 • znacznym ze szczególnymi schorzeniami,
 • znacznym (pozostali),
 • umiarkowanym (ze szczególnymi schorzeniami),
 • umiarkowanym (pozostali),
 • w stopniu lekkim

oraz ogółem.

Do 16. roku życia dzieci otrzymują orzeczenia o niepełnosprawności bez orzekania o stopniu niepełnosprawności.

 • Przeciętne wynagrodzenie.
 • Kwota obniżenia wykorzystana w danym miesiącu.
 • Kwota obniżenia do wykorzystania w przyszłym okresie.
 • Kwota obniżenia nabyta przed 1 stycznia 1999 r.

W przypadku pracodawcy, u którego zastosowano złagodzenie obowiązku wpłat na PFRON:

 • Podstawa złagodzenia obowiązku wpłat.
 • Data wydania i znak decyzji.
 • Kwota złagodzenia obowiązku.

Po wprowadzeniu tych danych zostanie automatycznie wyliczona kwota należna do zapłaty.

W realizacji omawianego obowiązku dużą rolę odgrywa kontrola przedstawicieli samego PFRON i głównych księgowych. Należy jednak przy tym pamiętać, że ostateczna odpowiedzialność i tak ciąży na kierownictwu. Przykładem może być tu orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej (sygn. akt BDF1/490/89/10/1/2397). Podstawą wszczętego postępowania wyjaśniającego w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych było niewpłacanie przez dłuższy okres należności do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dyrektor szkoły, broniąc się, wskazywał na swoją niewiedzę w tym zakresie. Powoływał się na informacje otrzymywane od głównego księgowego jednostki, który twierdził, że jednostka zwolniona jest z tego rodzaju wpłat. Komisja nie przyjęła takiej argumentacji.

Alicja Stawowczyk, główna księgowa jednostki oświatowej

Tagi: pfron

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40177 )
Array ( [docId] => 40177 )