Harmonogram czasu pracy nie może być zmieniony z powodu przestoju

Kategoria: Czas pracy
Data: 13-11-2012 r.

Zmiana ustalonego na dany okres rozliczeniowy harmonogramu czasu pracy może nastąpić tylko w wyjątkowych przypadkach. Za taką szczególną okoliczność nie można jednak uznać wystąpienie niezależnego od pracodawcy i pracowników przestoju.

Przepisy prawa pracy nie regulują kwestii związanych z rozliczaniem czasu pracy w trakcie przestoju, w szczególności nie zawierają zapisów pozwalających pracodawcom polecanie pracownikom np. odpracowania czasu przestoju w późniejszym terminie. W związku z tym powstaje pytanie, czy można uznać, że przestój jest okolicznością uzasadniającą dokonanie zmiany harmonogramu czasu pracy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego?

Przestój to też czas pracy

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym od wykonywania pracy. Do tego okresu należy zaliczyć także czas nieświadczenia przez pracownika pracy, np. z powodu oczekiwania na jej przydzielanie czy przerwy technicznej w jej wykonywaniu, jeżeli tylko pracownik:

  • jest faktycznie gotów do jej wykonywania i
  • znajduje się na terenie zakładu pracy lub w miejscu wskazanym przez pracodawcę.

Elementy te bezspornie występują w sytuacji przestoju. Dlatego też należy uznać, że czas przestoju to także czas pracy.

Dlatego też, w przypadku wystąpienia niezawinionego przez pracownika przestoju czas niewykonywania pracy z tej przyczyny w całości podlegać powinien zaliczeniu do czasu pracy.

Przestój nie uzasadnia zmiany harmonogramu

Zmiana ustalonego na okres rozliczeniowy harmonogramu jest dopuszczalna tylko w wyjątkowych okolicznościach, których nie można było przewidzieć podczas tworzenia planu czasu pracy.

Przestój to nieplanowana, przejściowa lecz nieograniczona w czasie przerwa w wykonywaniu pracy, która powoduje zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu zakładu pracy powstała w skutek niedających się przewidzieć okoliczności. Przestój w powyższym ujęciu może być zatem uznany za szczególną okoliczność, której wystąpienia pracodawca nie mógł przewidzieć na etapie planowania czasu pracy pracowników na dany okres rozliczeniowy.

Niemniej jednak pomimo, iż przestój powodują szczególne, nieprzewidziane okoliczności, czas jego trwania zaliczany jest do czasu pracy pracowników (co zostało stwierdzone powyżej), a tym samym powinien być rozliczany zgodnie z ustalonym na dany okres rozliczeniowy harmonogramem czasu pracy.

Dlatego też Państwowa Inspekcja Pracy stoi na stanowisku, że wystąpienie przestoju nie może być uznane za okoliczność uzasadniającą dokonanie zmiany harmonogramu czasu pracy pracowników.

Podstawa prawna:

art. 81 Kodeksu pracy

Autor: Joanna Kaleta

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25987 )
Array ( [docId] => 25987 )