Za godziny ponadwymiarowe niepełnoetatowca – wynagrodzenie z dodatkiem

Kategoria: Czas pracy
Data: 23-01-2013 r.

Dodatkowa praca pracownika niepełnoetatowego wiąże się z koniecznością dokładnego przeanalizowania rodzaju godzin, w jakich pracownik świadczył pracę. Za niektóre godziny pracodawca zawsze musi zapłacić – za inne może udzielić czasu wolnego.

W przypadku pracowników niepełnoetatowych strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie niepełny wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia jak za pracę w godzinach nadliczbowych.

Przykład:

Pracodawca zatrudnił pracownika na 1/2 etatu. W umowie ustalili, że pracownikowi będzie się należała rekompensata jak za godziny nadliczbowe po przekroczeniu 7 godzin pracy w danym dniu lub 39 w tygodniu. Taki zapis jest prawidłowy.

Określenie dopuszczalnej liczby godzin, której przekroczenie powoduje konieczność dodatkowego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, dotyczy pracy ponad przyjęty w umowie o pracę wymiar czasu pracy.

Limitu godzin pracy ponadwymiarowej nie można określić na pułapie „zwykłych” nadgodzin, czyli np. po przepracowaniu 8 godzin w dobie lub 40 w tygodniu.

Za pracę ponadwymiarową ponad umowny limit - wynagrodzenie z dodatkiem

Zarówno praca przekraczająca obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy, jak też praca przekraczająca określony w umowie limit nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Przeważnie jest to praca ponadwymiarowa pracownika niepełnoetatowego.

Wykonywana przez pracownika niepełnoetatowego praca ponad wymiar czasu pracy wynikający z umowy o pracę, ale w ramach ustalonego limitu, uprawnia go do wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę. Natomiast praca ponad przyjęty w umowie limit rodzi po stronie pracodawcy konieczność wypłaty pracownikowi wynagrodzenia obliczowego tak jak za pracę w godzinach nadliczbowych, tj. powiększonego o 50% lub 100% dodatki.

 

Z tytułu wskazanej wyżej pracy ponadwymiarowej pracodawca nie ma prawnej możliwości udzielenia pracownikowi czasu wolnego od pracy. Jedyną prawnie dopuszczalną formą jej rekompensaty jest wypłacenie pracownikowi odpowiedniego wynagrodzenia za pracę.

Udzielenie czasu wolnego od pracy możliwe jest tylko i wyłącznie w przypadku pracy nadliczbowej, która powstaje w wyniku przekroczenia powszechnie obowiązujących norm czasu pracy (tzn. 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu).

Przykład:

Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu wykonuje pracę codziennie przez 4 godziny. Zgodnie z umową o pracę dodatkowe wynagrodzenie, jak za pracę nadliczbową, przysługuje mu za pracę powyżej 6 godzin na dobę. Jednego dnia pracodawca polecił mu pozostanie w pracy dodatkowo jeszcze przez 5 godzin, co spowodowało, że w tym dniu pracownik wykonywał pracę przez 9 godzin. Rozliczenie czasu pracy tego pracownika powinno wyglądać następująco:

  • za pierwsze 4 godziny pracy pracownik powinien otrzymać normalne wynagrodzenie za pracę, ponieważ są to godziny pracy harmonogramowej,
  • za 5. i 6. godzinę pracy pracownik powinien otrzymać normalne wynagrodzenie za pracę, ponieważ są to godziny ponad określony wymiar czasu pracy, ale poniżej określonego w umowie o pracę limitu, który uprawnia pracownika do dodatkowego wynagrodzenia jak za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • za 7. i 8. godzinę pracy pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia i dodatku jak za pracę w godzinach nadliczbowych, zgodnie z postanowieniami umowy o pracę,
  • natomiast 9. godzina pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych, którą pracodawca może zrekompensować pracownikowi wynagrodzeniem powiększonym o stosowne dodatki lub czasem wolnym od pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 151 § 5, art. 1511, art. 1512 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).

Autor: Joanna Kaleta

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26056 )
Array ( [docId] => 26056 )