Jak zostać doradcą podatkowym

Kategoria: HR
Autor: Styczyński Rafał
Data: 25-06-2012 r.

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego. Powinien on mieć, zdecydowanie większą wiedzę w zakresie prawa podatkowego niż podatnik zasięgający porady oraz odpowiednie doświadczenie.

Podstawy funkcjonowania zawodu doradcy podatkowego, warunki wykonywania tego zawodu oraz organizacja i zasady działania samorządu doradców podatkowych zostały określone w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

Uprawnienia do wykonywania czynności doradztwa podatkowego nabywa się po zdaniu egzaminu, zaliczeniu dwuletniej praktyki lub stażu równoważnego praktyce i złożeniu ślubowania. Sposób powoływania komisji egzaminacyjnej zapewnia rzetelność przebiegu egzaminu i oceny.

Na listę doradców może być wpisana tylko osoba nieskazitelnego charakteru, mająca wyższe wykształcenie, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych.

Czynności doradztwa podatkowego obejmują:

  1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
  2. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  3. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  4. reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

Ponadto doradcy podatkowi mają także prawo występować przed sądami administracyjnymi w zakresie obowiązków podatkowych.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26417 )
Array ( [docId] => 26417 )