Kto może zaskarżyć uchwałę o połączeniu instytucji kultury

Autor: Tomasz Król
Data: 21-06-2015 r.

Dla zaskarżenia uchwały rady gminy o połączeniu instytucji kultury niezbędne jest wykazanie interesu prawnego. Legitymacji do skierowania sprawy na tej podstawie do sądu administracyjnego nie daje sam fakt bycia mieszkańcem, który nie zgadza się na połączenie klubów kultury w jedną instytucję. Mieszkańcy muszą wykazać, że połączenie klubów kultury pozbawi ich konkretnych uprawnień lub ograniczy wykonywanie przysługujących uprawnień.

Artykuł 18 ust. 1 i ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej stanowi, że organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji kultury prowadzących działalność w różnych formach, lub podziału instytucji kultury.

Organizator jest obowiązany na 3 miesiące przed wydaniem aktu o połączeniu lub podziale instytucji kultury podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze i przyczynach takiej decyzji.

Interes prawny do wniesienia skargi

Artykuł 101 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: usg) stanowi, że każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. Zazwyczaj kluczowe dla skorzystania z tego przepisu do zaskarżenia uchwały rady gminy o połączeniu instytucji kultury jest wykazanie interesu prawnego. Jest to ważne dlatego, że przed zbadaniem zasadności skargi pod względem merytorycznym sąd sprawdzi spełnienie przesłanek formalnych warunkujących skuteczne wniesienie skargi. Sąd ma nakaz prawny zbadać, czy skarżący ma interes prawny do wniesienia skargi do sądu. Nie jest łatwo spełnić wymagania prawa w tym zakresie.

Orzecznictwo sądowe

W wyroku z 15 stycznia 2015 r. WSA w Warszawie (VII SA/Wa 1382/14) rozstrzygnął spór o zaskarżenie uchwały rady gminy o połączeniu w jedną instytucję sześciu klubów kultury. Sąd uznał, że mieszkańcy dzielnicy, w której znajdowały się kluby, nie wykazali, jakie jest źródło przysługującego im interesu prawnego. Osoby wnoszące skargę ograniczyły się do stwierdzenia w trakcie rozprawy, że są mieszkańcami dzielnicy, w której doszło do połączenia placówek kulturalnych zaskarżoną uchwałą.

Dla uznania legitymacji do wniesienia skargi na podstawie art. 101 usg nie wystarczy ogólne powoływanie się na interes jako mieszkańca gminy czy osiedla (wyrok NSA z 11 maja 2006 r., II OSK 145/06; wyrok WSA w Warszawie z 1 czerwca 2005 r., II SA/Wa 1928/04). Interes prawny musi wynikać z konkretnej normy prawa materialnego, która odnosiłaby się do ich prawnie chronionego interesu prawnego lub uprawnienia. Wnoszący skargę mieszkańcy nie wykazali również, aby sporna uchwała pozbawiała ich konkretnych uprawnień czy też ograniczała wykonywanie przysługujących uprawnień.

Tomasz Król, specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37350 )
Array ( [docId] => 37350 )


Array ( [docId] => 37350 )