Ważne zmiany organizacyjne w instytucjach kultury

Data: 07-12-2015 r.

Od 30 listopada 2015 r. wprowadzono zasadę ciągłości kierowania instytucjami kultury. Jej efektem jest możliwość czasowego powierzenia zarządzania instytucją kultury osobie fizycznej lub prawnej do czasu powołania jej dyrektora. Wprowadzono też nowy typ funduszu tworzonego przez instytucje kultury, który ma ułatwić raportowanie o stanie ich finansów. Nowością jest także wyłączenie jawności wysokości wynagrodzenia podmiotu świadczącego usługi lub realizującego dostawy z zakresu działalności artystycznej lub twórczej.

Od 30 listopada 2015 r. zmieniony został art. 16a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Przepis wprowadza następującą regułę: „Do czasu powołania dyrektora wyłonionego w trybie przepisów art. 15 lub art. 16 albo do czasu powierzenia zarządzania instytucją kultury osobie fizycznej lub prawnej w trybie przepisów art. 15a organizator może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora wyznaczonej osobie na okres nie dłuższy niż do końca sezonu artystycznego następującego po sezonie, w trakcie którego dyrektor został odwołany albo akt jego powołania wygasł –w przypadku instytucji artystycznej oraz na okres nie dłuższy niż rok – w przypadku instytucji kultury innej niż instytucja artystyczna”.

Przepis ten ma zapewnić ciągłość wykonywania funkcji zarządczych w instytucjach kultury w przypadkach zaprzestania pełnienia tych funkcji przez osobę dotychczas kierującą instytucją. Art. 16a staje się w takich sytuacjach podstawą prawną do zatrudnienia osoby kierującej instytucją kultury. Uzasadnieniem jego wprowadzenia jest pozytywna ocena podobnych rozwiązań w prawie oświatowym.

Zarządzanie finansami instytucji kultury

Zmieniony został również art. 29 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Przepis ten stanowi obecnie, że instytucja kultury tworzy:

  1. fundusz instytucji kultury;
  2. fundusz rezerwowy.

Do 29 listopada 2015 r. instytucje kultury tworzyły fundusz instytucji kultury, stanowiący jej fundusz podstawowy (statutowy). Miał on być wyznacznikiem wartości majątku tej instytucji. Ustawodawca uznał, że wynik finansowy może być zyskiem, ale i stratą. Dlatego niezbędny okazał się fundusz rezerwowy. Od 30 listopada fundusz instytucji kultury odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla instytucji kultury w momencie jej utworzenia i ulega zwiększeniu o wartość niepodlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie oraz zmniejszeniu o wartość niepokrytej straty netto. Natomiast fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznacza się na pokrycie strat instytucji kultury.

W przypadku gdy strata netto jest wyższa niż fundusz rezerwowy, pozostałą jej część pokrywa się z funduszu instytucji kultury.

Uregulowano także kwestię rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – zatwierdza ją organizator. W przypadku samorządowej instytucji kultury roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

Tomasz Król, specjalista w zakresie instytucji kultury

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38204 )
Array ( [docId] => 38204 )


Array ( [docId] => 38204 )