Wezwanie do pracy pracownika na urlopie wychowawczym

Data: 01-02-2013 r.

Pracownik może pracować na urlopie wychowawczym pod warunkiem, że nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Powstaje zatem pytanie – czy jeżeli podwładny oddaje dziecko do przedszkola można wezwać go do pracy?

W sytuacji, gdy pracodawca ustali, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, ma prawo wezwać pracownika do stawienia się do pracy, w terminie przez siebie wskazanym. Niemniej jednak samo wysłanie dziecka do przedszkola nie zawsze będzie się wiązało z zaprzestaniem opieki.

Posłanie dziecka do przedszkola może być bowiem spowodowane nie tylko chęcią zarobkowania przez rodzica ale także troską o prawidłowy rozwój czy względy edukacyjne.

Zaprzestanie opieki uzasadnia wezwanie pracownika do pracy

Jeżeli pomimo niesprawowania osobistej opieki nad dzieckiem pracownik nie przerwie urlopu wychowawczego to można uznać, że od tego momentu urlop wykorzystywany jest niezgodnie z przeznaczeniem. To daje pracodawcy uprawnienie do wezwania pracownika do pracy. Termin ten musi jednak przypadać nie później niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o trwałym zaprzestaniu przez pracownika opieki nad dzieckiem i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania. Dokonanie wezwania w innym czasie niż wyżej wskazany należy uznać za bezskuteczne.

Jeżeli pracownik mimo wezwania nie stawi się w pracy, pracodawca może takie zachowanie potraktować jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika - w trybie art. 52 Kodeksu pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 52 § 1 pkt 1, art. 186, art. 1861 § 1, art. 1862 § 1, § 2, art. 1863 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Autor: Małgorzata Gatz, prawnik, specjalista prawa pracy
Opracowanie redakcyjne:
Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26680 )
Array ( [docId] => 26680 )