Badanie stanu trzeźwości pracownika

Data: 23-01-2013 r.

Pracodawca może zbadać stan trzeźwości pracownika tylko za jego zgodą. W przypadku, gdy pracownik nie wyrazi zgody pracodawca uprawniony jest do żądania wykonania badań przez policję lub straż miejską.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. O swojej decyzji pracodawca musi poinformować pracownika.

Uprawnienia pracodawcy przy badaniu trzeźwości

Na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pracownika badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. Zabiegu pobrania krwi dokonuje fachowy pracownik służby zdrowia. Z wnioskiem o zbadanie stanu trzeźwości może wystąpić:

  • pracownik,
  • pracodawca lub osoba przez niego upoważniona.

Przykład:

Pracownik przyszedł do pracy, ale bardzo źle się czuje. Pracodawca zarzucił mu, że jest w stanie po spożyciu alkoholu. W takiej sytuacji, pracownik ma prawo poprosić o zbadanie stanu trzeźwości.

Badanie trzeźwości pracownika powinno być dokonane przez organ uprawniony do ochrony porządku publicznego (np. policja, straż miejska). Jednak przepis nie precyzuje, czy pracodawca może sam przeprowadzić badanie trzeźwości pracownika przy użyciu alkomatu. W piśmiennictwie pojawiają się różne opinie dotyczące tej kwestii.

Najczęściej uznaje się, iż badanie stanu trzeźwości pracownika przez samego pracodawcę jest możliwe - ale wyłącznie za zgodą pracownika. Natomiast zmuszanie go do tego badania może stanowić naruszenie jego dóbr osobistych.

Nawet przy braku badania możliwe sankcje

Jednak sama odmowa pracownika poddaniu się badaniom przez pracodawcę nie oznacza, iż nie można nałożyć na niego sankcji. Pracodawca może w takiej sytuacji dowodzić, że pracownik był nietrzeźwy, w każdy możliwy sposób, więc także np. zeznaniami świadków. Niemniej jednak najwłaściwszym postępowaniem w tej kwestii jest zwrócenie się do pracownika o wyrażenie zgody na dobrowolne poddanie się badaniom trzeźwości. W przypadku odmowy pracodawca ma prawo zażądać przeprowadzenia go przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego.

Podstawa prawna:

  • art. 17 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.),
  • art. 111 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).

Autor: Agnieszka Kosiarz

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26760 )
Array ( [docId] => 26760 )