Czy można przechowywać ksero dowodu osobistego pracownika?

Autor: Katarzyna Pietruszyńska
Data: 12-07-2016 r.

Pracodawca może żądać od pracownika jedynie przedłożenia dowodu osobistego lub prawa jazdy do wglądu w celu potwierdzenia prawdziwości podanych przez pracownika danych. Przechowywanie ksero dowodu lub prawa jazdy w aktach osobowych jest możliwe jeśli spełniony jest dodatkowy warunek.

Od osoby ubiegającej się o zatrudnienia pracodawca może żądać podania danych osobowych obejmujących:

  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. imiona rodziców,
  3. datę urodzenia,
  4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  5. wykształcenie,
  6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Po zawarciu umowy o pracę pracodawca może dodatkowo zwrócić się do pracownika o podanie:

  1. innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
  2. numeru PESEL pracownika.

Innych danych niż wymienione powyżej, pracodawca może żądać tylko wtedy, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma jednak prawo zażądać udokumentowania tych danych np. za pomocą dowodu osobistego.

W praktyce przekazanie danych następuje w drodze wypełnienia kwestionariusza osobowego. W kwestionariuszu pracownik potwierdza zgodność podanych danych z dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości wskazując jego serię, numer oraz organ, który wydał dokument. Pracownik powinien okazać dowód osobisty do wglądu, jeżeli zażąda tego pracodawca, celem potwierdzenia podanych danych.

Natomiast kserowanie dowodu wymagałoby uzyskania dodatkowej zgody pracownika, wyrażonej na piśmie, zezwalającej na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z zatrudnieniem.

Katarzyna Pietruszyńska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39257 )
Array ( [docId] => 39257 )